Gids Proportionaliteit (NL/ENG)

Herziene Gids Proportionaliteit Bron: Rijksoverheid

Bij aanbesteden moeten aanbestedende diensten het beginsel van proportionaliteit in acht nemen. De Gids proportionaliteit geeft hier invulling aan. In de AMvB (Aanbestedingsbesluit) bij de Aanbestedingswet 2012 is de Gids proportionaliteit als verplicht te volgen richtsnoer aangewezen. Sinds 1 juli 2016 geldt deze verplichting ook voor speciale sector-bedrijven. (juni 2016)

De wet beschouwt het proportionaliteitsbeginsel als een van de dragende beginselen van aanbestedingsrecht. Het proportionaliteitsbeginsel houdt in dat de keuzes die een aanbestedende dienst maakt en de eisen en voorwaarden die zij stelt bij een aanbesteding, in redelijke verhouding dienen te staan tot de aard en omvang van de aan te besteden opdracht.

Zo kan het disproportioneel zijn een openbare procedure te volgen bij de aanbesteding van een gecompliceerde ontwerpopdracht, omdat dan een ongelimiteerd aantal marktpartijen kosten moet maken om aan de voorwaarden te voldoen; meer voor de hand ligt in dat geval een niet-openbare procedure (met voorselectie), zodat enkel partijen met een redelijke kans op de opdracht offertekosten moeten maken. Ook kan een selectiecriterium disproportioneel zijn dat eisen stelt aan referentieopdrachten die vele malen zwaarder zijn dan de aan te besteden opdracht zelf.

In de Gids Proportionaliteit worden adviezen en voorschriften gegeven voor het gehele inkoopproces, van voorfase tot aan contractvoorwaarden. Het is een verplicht te volgen richtsnoer. Het verplicht gebruik geldt zowel voor Europese aanbestedingen, nationale aanbestedingen als voor meervoudig onderhandse procedures.

Proportionality Guide

The award of public contracts has to comply with among others the principle proportionality. In many instances during the tender procedure the contracting authorities has to pay particular attention to the principle of proportionality. Think of the following topics: suitability requirements, requirements relating to financial and economic strength, requirements relating to technical and professional skill, selection criteria, requirements for consortiums and the award criteria.

For many civil servants acting according to the principle of proportionality is an abstract concept that places them for difficulties when working on tender documents. The Dutch government is aware of this problem and offered a helping hand by having a special guide written solely on the principle of proportionality.

This guide contains explanations, arguments and examples to help in the daily practice of all those working in tender situations: contracting authorities and economic operators. The Proportionality Guide is considered to be very helpful in the Dutch tender practice and it is for that reason the Dutch Institute of Construction Law took the initiative to translate the guide into English so it can be of use outside of the Netherlands as well.

Free download of the Proportionality Guide