Er zijn 1783 resultaten gevonden

Contractbeheer

Artikel
Contractbeheer is het onderdeel van contractmanagement dat als doel heeft de interne organisatie ... producten en diensten op grote schaal worden ingekocht, zal contractbeheer ervoor zorgen dat veel ... te voorzien van voldoende inzicht in lopende contracten en de juiste contractuele afspraken en ... in het reduceren van risico’s en het uitnutten van beoogde benefits. De informatie moet up-to-date ... en beschikbaar zijn voor de betrokkenen of bevoegdheden. In grotere organisaties en daar waar
Bijlage: versie 1.1 Contractbeheer Contractbeheer is het onderdeel van contractmanagement dat als doel heeft ... inzicht in lopende contracten en de juiste contractuele afspraken en informatie, door middel van het ... reduceren van risico’s en het uitnutten van beoogde benefits. De informatie moet up-to-date en beschikbaar zijn ... organisaties en daar waar producten en diensten op grote schaal worden ingekocht, zal contractbeheer ervoor ... laste komen van inkopers of inkoopmanagers. Contractbeheer neemt als activiteit echter wel tijd in beslag

Contractmanagement: kloof tussen droom en daad

Deal!
Contractmanagement staat midden in de belangstelling. Maar in de praktijk blijken er nog grote ... bezwaren te bestaan. Een recent onderzoek geeft een indruk van de huidige situatie. En die is niet rooskleurig, zo blijkt.
Bijlage: Contractmanagement: kloof tussen droom en daad nder de titel ‘Contractmanagement: de stand ... stand van zaken’, hebben NEVI en adviesbureau Mitopics onlangs een onderzoek uitgevoerd. Hieruit bleek ... risicore- ductie blijven hierdoor onbenut. Contractmanagement als instrument om grip te krijgen op de ... organisaties juist meer grip op hun in- kooprisico’s en -uitgaven zouden willen hebben. De ruim 120 deelnemers ... Begripsverwarring De begrippen contractbeheer, contractmanagement en leveranciersmanagement worden verschillend

Contractbeheer: de 7 geboden

Deal!
Contractmanagement is sexy. Maar wie de basis niet op orde heeft, loopt grote (financiële ... ) risico’s en heeft ondermaats presterende leveranciers. Dit artikel is gebaseerd op het boek Inkoop
Bijlage: ANDRIESSE | THEMA CONTRACTMANAGEMENT | Deal! | FEBRUARI 2018 | 15 CONTRACTBEHEER DE GEBODEN Contractmanage- ... (financiële) risico’s en heeft ondermaats preste- rende leveranciers. en contract is slechts ... het zakendoen zelf. Serieus na- denken over contractmanagement is echter van vrij recente datum. In de ... komt contractmanagement niet voor en worden maar een paar zin- nen besteed aan contractbeheer. Red ... enige jaren naar de Contractmanagement Dag en de Nationale Contractmanagement Conferentie. Het is

Contractbeheer verdient meer aandacht

Deal!
nut, noodzaak, taken en mogelijkheden van contractbeheer. ... Organisaties hebben een groeiende behoefte aan transparantie en up-to-date informatie over ... gemaakte afspraken, wat nu vaak niet voorhanden is. Inkopers Eline Donders en Gino Zwirs staan stil bij
Bijlage: met wie, waarom en welke wederzijdse (contract)afspraken zijn gemaakt. Contractbeheer zorgt voor inzicht ... inzicht in contractgegevens en daarmee de veelal langlopen- de verplichtingen die een organisatie is aangegaan ... aangegaan. Door het secuur uitvoeren van contractbeheer is een organisatie beter in staat om risico’s ... kwaliteit te verhogen en grip te houden op kosten. Hiermee is contractbeheer het fundament voor het ... het uitvoeren van contractmanagement. Uitdaging In organisaties worden veel inkoopafspraken ge- maakt

ANWB kiest voor contractmanagement

Deal!
Contract- en leveranciersmanagement kan voor een organisatie veel voordelen opleveren. Bij de
Bijlage: juni 2011 33 ANWB kiest voor contractmanagement Contract- en leveranciersmanagement kan voor een ... cessen, werkwijzen, rolver- delingen en professioneel contract- en leveranciers- management bij de inkoop- ... koppeling van contracten met bijbehorende documenten en workflow naar verschillende soorten ge- bruikers ... ondersteunen van het eerder gedefinieerde proces en de rolver- deling binnen de ANWB was ons doel. De ... bin- nen de projectorganisatie, de doorlooptijd en randvoorwaarden waaraan moest worden voldaan werden

Interview met Rein van Vugt, directeur Centrale inkoop en Contractmanagement bij verzekeringsmaatschappij a.s.r.

Deal!
groot gezien en dit moet intern uitgestraald worden naar de zestien bedrijfsonderdelen, en extern naar ... het verzekeringsbedrijf evenzeer om risicomanagement en waarde toevoegen.
Bijlage: groot ge- zien en dit moet intern uitgestraald wor- den naar de zestien bedrijfsonderdelen, en extern naar ... verze- keringsbedrijf evenzeer om risicomanage- ment en waarde toevoegen. Inkoop gecentraliseerd “De doelstellingen ... van bestuur en het senior management”, vertelt Rein van Vugt, directeur Centrale Inkoop en Contractmanagement ... horizontaal zijn we maximaal betrok- ken bij de jaarlijkse en driejaarlijkse busi- ness cycles van de verschillende ... de markt, leveranciers en contracten, houden dashboards bij met onze data en dagen onze interne klant

1 contractmanager, 120 contracten

Deal!
Wie werkt maakt van contractmanagement, houdt de kosten in de hand en verkleint risico’s. Niels ... Alting, Wim Nieland en Susan Schutjes verdiepten zich in de publieke sector en ontwikkelden een
Bijlage: onduidelijk hoe en door wie het contractmanagement het beste uitgevoerd kan worden. En wat is de vereiste ... norm: het gemiddeld aantal contracten per fte contractmanage- ment. Een norm is een specificatie met erkende ... allereerst gemeente (37%), dan rijksoverheid (19%) en vervolgens onderwijsinstellingen (13%). De vragenlijst ... 21% is zelf contractmanager, 18% inkoopmanager/teamleider inkoop, 16% senior inkoper en 10% contractbeheerder ... inkoopfunctionarissen die direct te maken hebben met contractmanagement. Uit het onderzoek komen verschillende factoren

Van contractmanagement naar contactmanagement

Deal!
het gebied van contractmanagement. Contractspecialisten Sandy van Rijn en Hans Geus zetten uiteen ... Woningcorporaties GroenWest en Alwel hebben de afgelopen jaren grote stappen voorwaarts gezet op ... hoe zij via grip en groei nu op weg zijn naar contactmanagement.
Bijlage: Naam Hans Geus Functie adviseur inkoop- en contractmanagement Organisatie woningcorporatie GroenWest ... NAAR CONTACT- MANAGEMENT Woningcorporaties GroenWest en Alwel hebben de afgelopen jaren grote stappen voorwaarts ... Contractspecialisten Sandy van Rijn en Hans Geus zetten uiteen hoe zij via grip en groei nu op weg zijn naar ... naar contactmanagement. � oed contractmanage- ment is essentieel voor woningcorporaties om te zorgen dat ... vergro- ten, het borgt de orga- nisatiedoelstellingen en het leidt tot hogere contractwaarden doordat con-

Contractmanagement: fasen binnen de contractcyclus

Artikel
Contractmanagement is een managementproces met een cyclisch karakter. Centraal staan het ... ontwikkelen van een contractmanagementvisie, opstellen en afsluiten van de overeenkomst, implementeren ... , faciliteren van de realisatie van die visie, het daadwerkelijk realiseren en ten slotte het evalueren
Bijlage: doc versie 1 Contractmanagement: fasen binnen de contractcyclus Contractmanagement is een managementproces ... ontwikkelen van een contractmanagementvisie, opstellen en afsluiten van de overeen- komst, implementeren, faciliteren ... realisatie van die visie, het daadwerkelijk realiseren en ten slotte het evalueren van de resultaten van de ... de kaders neergezet voor het uiteindelijke contractmanagement- proces. Input vormt het (contract)beleid ... organisatie. Dit geeft richting en regels voor procuratie, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van

Risico's van onvoldoende contractmanagement

Artikel
externe factoren, zoals globalisering en de toename in complexiteit van contracten, spelen een rol bij het belang van contractmanagement. ... en weer, die goed moeten worden gemanaged om niet tot onbeheersbare risico’s te leiden. Ook
Bijlage: INP-CON-kre-003-bl versie 1.1 Risico’s van onvoldoende contractmanagement Organisaties hebben vaak vele tientallen ... ontstaan ook allerlei juridische verplichtingen over en weer, die goed moeten worden gemanaged om niet tot ... leiden. Ook externe factoren, zoals globalisering en de toename in complexiteit van contracten, spelen ... een rol bij het belang van contractmanagement. Risico’s en de rechten en plichten die voortvloeien ... voortvloeien uit de contracten moeten, kortom, inzichtelijk en beheersbaar zijn. Dit vraagt om een mechanisme om

Contractmanagement vergt stuurmanskunst

Deal!
leveranciersovereenkomsten nu belangrijk voor veel organisaties. Tijdens de NEVI CRICS Contractmanagement Dag was er volop gelegenheid om ervaringen uit te wisselen.
Bijlage: nevi CriCs COntraCtManageMent dag Contractmanagement vergt stuurmanskunst als logisch gevolg van ... veel organisaties. tijdens de nevi CriCs Contractmanagement dag was er volop gelegenheid om ervaringen ... NEVI-thema’s in 2013. De vereniging voor inkoop en supply management organiseer- de daarom samen met ... maart trok de NEVI CRICS Contractmanagement Dag 220 bezoekers naar de hotel- en evementenlocatie Regardz ... Immers, in een relatief nieuw vakgebied als contractmanage- ment is het fighting for success. Een gevecht

Contractmanagement: stand van zaken in Nederland

Artikel
De conclusies in dit artikel komen voort uit onderzoek van Mitopics: Contractmanagement in ... contractmanagement in Nederlandse organisaties het volgende worden geconcludeerd.
Bijlage: code: INP-CON-kre-009-bl.doc versie 1 Contractmanagement: stand van zaken in Nederland De conclusies ... artikel komen voort uit onderzoek van Mitopics: Contractmanagement in Nederland Anno 2009. Uit de resultaten ... Mitopics kan over de professionaliteit van contractmanagement in Nederlandse organisaties het volgende ... volgende worden geconcludeerd. Beperkt contractbeheer is onverantwoord In de eerste plaats valt op dat in ... contractwaarde bewaakt contractwaarde Contractmanagement is in veel organisaties nog niet structureel

Samenvatting: Contractmanagement in Nederland anno 2011

Artikel
Contractmanagement inrichten en uitvoeren. De update van 2011 is in samenwerking met NEVI opgezet en uitgevoerd ... onderkend. Contractmanagment maakt het mogelijk om risico’s en kosten daadwerkelijk te implementeren ... Contractmanagment gestructureerd opzetten en daaruit concrete baten weten te realiseren dan wel risico’s weten te minimaliseren. ... . Strengere regelgeving en toezicht hierop als ook de maatschappelijke verantwoording, uitbesteden ... van (delen) van bedrijfsprocessen en kostendruk bepalen mede dat organisaties grip willen hebben op
Bijlage: Contractmanagement in Nederland anno 2011 1 Contractmanagement in Nederland anno 2011 Samenvatting ... NEVI – René van den Hoven Februari 2012 Contractmanagement in Nederland anno 2011 2 Periodiek onderzoekt ... professionaliteit waarmee Nederlandse organisaties Contractmanagement inrichten en uitvoeren. De update van 2011 is in ... samenwerking met NEVI opgezet en uitgevoerd. Strengere regelgeving en toezicht hierop als ook de maatschappelijke ... verantwoording, uitbesteden van (delen) van bedrijfsprocessen en kostendruk bepalen mede dat organisaties grip willen

Contractmanagement gemeenten nog niet volwassen

Deal!
Contractmanagement staat bij de Nederlandse gemeenten nog in de kinderschoenen. Wouter ... Schipperheijn, Henk Jan Siersema en Maurice Huizinga ontwikkelden een model en legden de gemeenten langs de meetlat.
Bijlage: Contractmanagement gemeenten nog niet volwassen Contractmanagement staat bij de nederlandse gemeenten ... Schipperheijn, henk Jan Siersema en maurice huizinga ontwikkelden een model en legden de gemeenten langs ... schipperheijn, henk Jan siersema en Maurice huizinga it onderzoek naar contractmanage- ment in Nederland door ... (Mitopics) en René van den Hoven (NEVI) blijkt dat veel orga- nisaties hun contractmanagement de afgelopen ... activiteiten staan centraal. Regie, leveran- ciersmanagement en proactief leren zijn onder- belicht. Het Nederlands

Contractmanagement als onderdeel van corporate governance

Artikel
naleving van alle relevante wet- en regelgeving, het beheersen van de ondernemingsrisico’s en de ... gepresenteerd en geldt in principe alleen voor vennootschappen. Mede ingegeven door de bekende ... risico’s. Een deugdelijk en transparant contractmanagementsysteem moet de bestuurders helpen inzicht te ... de verplichtingen, looptijd en autorisatie moeten snel en adequaat kunnen worden beantwoord.
Bijlage: code: INP-CON-kre-008-bl.doc versie 2 Contractmanagement als onderdeel van corporate governance ... alle relevante wet- en regelgeving, het beheersen van de ondernemingsrisico’s en de rapportage hierover ... code Tabaksblat) is in 2003 officieel gepresenteerd en geldt in principe alleen voor vennootschappen. Mede ... bijbehorende risico’s. Een deugdelijk en transparant contractmanagement- systeem moet de bestuurders helpen ... omvang van de verplichtingen, looptijd en autorisatie moeten snel en adequaat kunnen worden beantwoord.

Trends in contractmanagement

Deal!
Contractmanagement Conferentie plaats die werd bijgewoond door contractmanagers, inkopers en supply managers. ... Onder de titel ‘Contractmanagement, Cost or Profit Center?’ vond recent de zesde Nationale
Bijlage: center en profit center verschillend gedefinieerd. De toegevoegde waarde van contractmanagement stond ... rondom het beheren en managen van contracten. Onder welke afdeling hang je contractmanage- ment; onder inkoop ... niet slechts één organisatorische wijze is. Contractmanagement inrichten binnen de organisatie vereist ... vereist maatwerk. Dit betekent dat contractmanagement thuis- hoort daar waar het binnen de specifieke organisatie ... effectiever Pioniers als KPN, Atos, NS, VGZ, LUMC en a.s.r hebben een behoorlijke dosis ervaring met

Het effect van de Coronacrisis op contractmanagement

Deal!
contracten en business van Nederlandse marktleiders? Waar de ene sector hard geraakt wordt, gaat het de
Bijlage: PLEGT HET EFFECT VAN DE CORONACRISIS OP CONTRACTMANAGEMENT ‘DEZE CRISIS IS HOE DAN OOK EEN KANS’ Wat ... Wat is het effect van COVID-19 op de contracten en business van Nederland- se marktleiders? Waar de ... op het gebied van reparatie van grijs-, bruin- en witgoed, in een nieuw pand in Rosmalen. Vanuit dit ... Duitsland en België. Ten tijde van de opening was corona niet meer dan een biermerk en had niemand ... handschoenen, bezoek van buiten wordt afgehouden en lunchen moet op minimaal anderhalve meter afstand

Contractmanagement: welke contracten ga ik managen?

Artikel
het contractbeheer ontstaat er een breed en complex scala aan contractverschijningsvormen.  
Bijlage: 2 code: INP-CON-kre-004-bl versie 1.1 Contractmanagement: welke contracten ga ik managen? De overeenkomst ... aanhouden bij de invulling van het contractbeheer ontstaat er een breed en complex scala aan contractverschijningsvormen ... dat is aangegaan. Eenvoudige inkopen van ‘pennen en potloden’ blijven natuurlijk bestaan. Voor dit soort ... ingewikkelde processen en relaties in te richten. De verschillende relatie- en contractvormen hebben ... de volgende afbeelding. afbeelding 1: relatie- en contractvormen investerings- karakteris- tieken

Whitepaper Contractmanagement

Artikel
en op tijd reageren als contracten aflopen is een andere. Dit noemen we contractmanagement en is ... Houd overzicht over afspraken en ... helpen we je hierbij. In dit whitepaper: Wat is contractmanagement? Waarom ... is contractmanagement belangrijk? Hoe begin je met contractmanagement? Hoe maak ... je een succes van contractmanagement? Tips van ondernemers Deze whitepaper
Bijlage: mkbservicedesk.nl/inkopen Contractmanagement Hoe houd ik overzicht in mijn afspraken en sluit ik betere contracten ... nagekomen en op tijd reageren als contracten aflopen is een andere. Dit noemen we contractmanagement en is ... helpen we je hierbij. Wat is contractmanagement? Contractmanagement klinkt een beetje vaag, zeker voor ... op hebt. Daar sys- teem in aanbrengen, is contractmanagement. Inkoopvereniging NEVI hanteert de volgende ... van systematisch en efficiënt besturen van de contractcrea- tie tot en met executie en het analyseren

Contractmanagement vereist kennis over stakeholders

Deal!
Contractmanagement wordt vaak ingericht vanuit inkoop. Mede daardoor is de aansluiting met de
Bijlage: procent op je inkoopkosten kunt besparen. Een contractmanager verdient zichzelf dus met gemak terug. Neem ... Vooral op de inkoop van ICT, energie en facilitaire goederen en diensten valt door con- tractmanagement ... tractmanagement een hoop te verdienen: 13 procent op ICT en energie en zelfs 40 procent op servicecontracten. hot ... voor professioneel contractmanagement dus ijzersterk. De meeste contractmanagers gaan ervan uit dat ... opdracht- gever vaak niet over voldoende kennis beschikt, en er derhalve niet van overtuigd is dat er iets moet

Contractmanagement: eerst het proces, dan de applicatie

Deal!
Goed contractmanagement begint niet met het aanschaffen van een superieure applicatie. Adviseurs ... Hiska de Geus-Roskam en Guido Fleuren betogen dat eerst het proces op orde moet zijn. Daarna kan
Bijlage: rondom een over- eenkomst wordt doorgaans veel tijd en geld gesto- ken. Daarna gaat iedereen weer over tot ... dat er problemen zijn. Van pro- fessioneel contractmanagement op basis van een goed doordacht contractmanagementproces ... onverwachte contractmanagement: eerst het proces, dan de applicatie Goed contractmanagement begint niet ... superieure applicatie. Adviseurs Hiska de Geus-Roskam en Guido Fleuren betogen dat eerst het proces op orde ... applicatie prima voldoet. Tekst hiska de geus-roskam en guido Fleuren kosten of belangrijke leveringen die

Meer aandacht voor contractmanagement door recessie

Deal!
contract- en leveranciersmanagement goed in te richten, zorgt voor een grotere slagkracht.
Bijlage: aandacht gaat op dit moment uit naar bespa- ren en het uitnutten van contracten. Contracten worden ... dat inkopen meer is dan het afspreken van prijs en levertijd in een contract. Ze profes- sionaliseren ... omgaan met contracten en leveranciers. Maar wat is nu eigenlijk contractbeheer? Wat is het verschil ... met contractmanagement? Hoe verhoudt zich dat tot leveranciersmanagement? En op welke wijze kan contract- ... contract- en leveranciers- management bijdragen aan het aangaan van de nieuwe uitdagingen die de economische

Leveranciersrelatiemanagement: competenties van de inkoper of contractmanager, versie 2

Artikel
Om een professionele invulling te geven aan het leveranciers- en contractmanagement moet de ... inkoper of contractmanager beschikken over een aantal unieke competenties. Over het algemeen komen we in ... , relatiegerichtheid, kennis van de markt en dienstverleningsprocessen. Uit het praktijkvoorbeeld (zie kader) wordt ... duidelijk dat het om een brede functie gaat met veel organisatorische en procesaanrakingspunten.
Bijlage: inkoper of contractmanager Om een professionele invulling te geven aan het leveranciers- en contractmanagement ... contractmanagement moet de inkoper of contractmanager beschikken over een aantal unieke competenties. Over ... vaardigheden, relatiegerichtheid, kennis van de markt en dienstverleningsprocessen. Uit het praktijkvoorbeeld ... organisatorische en procesaanrakingspunten. praktijkvoorbeeld Profiel contractmanager Het profiel van ... van (senior) contractmanagers volgens de Contract Administration and Tracking Scenarios benadering (CATS