Er zijn 477 resultaten gevonden

'Het is fijn iets terug te doen voor het vak'

Deal!
Bijlage: onbekende van NEVI. Hij was al voorzitter van NEVI Publiek, een nevenfunctie die goed paste bij de diverse ... NEVI faciliteren. Voor be- drijfsleven én publieke sector is het uitermate belangrijk de juiste resources ... tot kunst hebben verheven, maar ook in de publieke sector komen we mooie dingen tegen. Een goed voorbeeld ... natuurlijk altijd een voor- trekker geweest om de publieke sector meer op de kaart te zetten en zelf heb ik ... geen vreemde, ik was al voorzitter van NEVI Publiek, maar in zo’n rol sta je toch op meer afstand.

Mismatch tussen onderwijs en praktijk

Deal!
Bijlage: aandacht besteed in het onderwijs. Mismatch publieke sector Een tweede verontrustend bericht over een mismatch ... de inkoopprofessional kwam recent uit de publieke sector. PIANOo, expertisecentrum voor aanbeste- den ... kan geven, is om de ontwikkelingen in de eigen sector goed te volgen. Uit de Deal!-NEVI Nationale Inkoopenquête ... uiteraard afhan- gen van de sector (vergelijk de private sector met de publieke sector) en het soort werk: vergelijk

ALLE HENS AAN DEK! - Resultaten Deal!-NEVI nationale inkoopenquete 2018

Deal!
Bijlage: duurzaamheid en contractmanagement. � n de (semi)publieke sector treff en we rela- tief gezien beduidend meer ... hbo-opleiding ge- volgd, terwijl in de industriële sector relatief veel inkopers met een middelbare beroeps- ... vooral aan in de in- dustrie. Respondenten uit die sector maken ook bovengemid- deld melding van verbetering ... juist minder spe- len in industrie, (semi)publieke sector en zorg. Het opvallend- ste verschil is wel ... inkopen veel grotere issues zijn in de (semi)publieke sector dan in de zorg en industrie. Dat geldt ook

Werken voor de overheid 2008 - SDU Select Openbaar Bestuur

Artikel
Bijlage: van het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS)? 1 Werken voor de overheid ... donderdag en vrijdag • Bedrijfskunde voor de publieke sector • Voertaal: Nederlands • Start: 22-01-2009 ... 12 december seminar 'Fondsenwerving' Het Public Sector MBA heeft door de jaren heen een omgeving gecreëerd ... binnen (semi) overheden en instellingen. Het Public Sector MBA is volgens bedrijfskundige principes opgezet ... spelen op de eisen die aan organisaties in de publieke sector worden gesteld. De opzet, thematiek en faculteit

Inkoop in Sociaal Domein grote worsteling

Deal!
in de publieke sector. Een operatie waarin inkopers en zorgaanbieders een partijtje vrij worstelen
Bijlage: tot de grootste inkoopoperatie ooit in de publieke sector. Een operatie waarin inkopers en zorgaanbieders ... vooralsnog de grootste inkoopope- ratie ooit in de publieke sector. Gemeenten zoeken of verlaten juist samenwerkingsverbanden ... dingsregelgeving zo strak blijft worden toegepast op een sector die daar volgens hem helemaal niet geschikt voor

Aanbestedingswet gaat weer op de schop

Deal!
Bijlage: fectiveness’, die laten zien dat de kosten per land, per sector en per aanbesteder verschillen. Kosten worden ... Telgen, hoogleraar Inkoopmanagement voor de publieke sector aan de UTwente, onderschrijft dat inzicht ... wijze voorkomen, onderkennen en oplossen. • Publiek-publieke samenwerking: het wetsvoorstel verduidelijkt ... TELGEN, HOOGLERAAR INKOOPMANAGEMENT VOOR DE PUBLIEKE SECTOR AAN DE UNIVERSITEIT TWENTE: ‘Men denkt: als ... eerstefaserechtbank DEAL! MEI 2015 25 SPECIAL PUBLIEKE INKOOP geworden. Het gaat niet over professionaliteit

Inkoop: quo vadis?

Deal!
boog een groep cpo’s en inkoopmanagers uit de publieke en private sector zich. Hans Hopmans, director
Bijlage: 2020 of daarna uit te tekenen. De verschillen per sector zijn ook groot. Wel werd duidelijk waar de cpo’s ... vaardig- heden, attitude en kennis. In de publieke sector is behoefte aan voorlopers op het gebied van ... aanbestedingsrecht en pro- cesmanagement. In de private sector ligt de nadruk op on- dernemerschap en multidisciplinaire ... genomen worden. 4. Risicomanagement In de publieke sector draait thans ‘alles’ om rechtmatigheid en ... proceskwaliteit. De inkoopschandalen in de (semi)publie- ke sector zetten nog meer druk op dit thema. Pas als aan

Inkoper is kostenbeheerser, verandermanager en honkvast

Deal!
Bijlage: iets minder voor het onderwijs, de (semi)- publieke sector en de transportwereld. Optimalisatie van de ... belangrijk thema in alle sectoren, met de (semi)publieke sector als uitschieter naar boven. Van de ‘groene ... iets minder voor het onderwijs, de (semi)- publieke sector en de transportwereld. optimalisatie van de ... belangrijk thema in alle sectoren, met de (semi)publieke sector als uitschieter naar boven. van de ‘groene

Milieu ontmoet inkoop op de CO2-prestatieladder

Deal!
Bijlage: ladder toonden. Die interesse kwam van zowel publieke aanbesteders als secto- ren in het bedrijfsleven ... verder aan het op maat maken van de ladder per sector. In de bouw- en infrasector is het CO2- bewustcertificaat ... eigen grenzen heen stappen en samen met en voor de sector Een recent onderwerp waar de vakgebieden inkoop ... Het CO2-bewustcertificaat kan in de pri- vate sector bij inkoop als criterium worden meegenomen. Op ... Op dit moment richt SKAO zich vooral op de publieke sector. De lad- der sluit goed aan bij het Besluit

Lokaal inkopen niet per se beter - From Experts

Deal!
publieke inkopers vindt echter de kwaliteit van lokale ondernemers beter dan die van niet-lokale
Bijlage: in de publieke sector Organisatie Haagse Hogeschool Naam Wim Nieland Functie directeur Publiek Organisatie ... overheidscontracten winnen. Slechts 1 op de 6 publieke inkopers vindt echter de kwaliteit van lokale ... ‘Lokaal’ slaat op het verzorgingsgebied van een publieke organisatie. Gemeenten betrekken hierbij vaak ... volgende defi nitie: ‘inkoopprocedure waarbij een publieke organisatie een opdracht voor een uit te voeren ... kortetermijneffect.” Beleidsresultaten meten Zo’n 10% van de publieke organisaties stelt concrete doelen voor lokaal

Aansprakelijkheid en risicomanagement in het inkoopproces - handreiking voor de inkoper als beheerder van dit proces

Artikel
groeiend probleem. Uit de vele vragen die hierover aan NEVI, NEVI Publiek en NEVI CPD zijn gesteld, is ons ... vergroot. NEVI, NEVI Publiek en NEVI CPD hebben daarom gevolg gegeven aan verzoeken van de ... inkoopproces.   Werkgroep Aansprakelijkheid NEVI/NEVI Publiek/NEVI CPD Voorzitter ing F.G.A. Weijers CPD  
Bijlage: aandachtspunten voor de inkoper binnen de publieke sector 3. Soorten van aansprakelijkheid wettelijk ... Uit de vele vragen die hierover aan NEVI, NEVI Publiek en NEVI CPD zijn gesteld, is ons gebleken dat er ... gevolgen van dien, sterk vergroot. NEVI, NEVI Publiek en NEVI CPD hebben daarom gevolg gegeven aan ver- ... inkoopproces. Werkgroep Aansprakelijkheid NEVI/NEVI Publiek/NEVI CPD Voorzitter ing F.G.A. Weijers CPD ... van belang zijn als u werkzaam bent in de publieke sector, bijvoorbeeld bij de cen- trale overheid of

MSU – Bouwmodel

Artikel
Bijlage: binnen het bedrijfsleven en de publieke sector (Purchasing Excellence (Publiek)). Doordat het de bouwsector ... inkoop, en om de vergelijkbaarheid met de publieke sector en het bedrijfsleven zo groot mogelijk te ... mogelijk te maken voor bedrijven uit de B&U en de GWW-sector. Er is gezocht naar begrippen en omschrijvingen ... beste weten geen enkel bedrijf (bedrijfsleven/publieke sector) dat een 10 op alle processen scoort. Tevens ... bouwbedrijven enerzijds en het bedrijfsleven en de publieke sector anderzijds. Het is belangrijk om te onthouden