Er zijn 511 resultaten gevonden

Publieke inkoop tijdens en na corona (From Science)

Deal!
Bijlage: maar hopelijk wel een tijdelijke. De vraag wat (publieke) inkoop kan bijdra- gen aan een socialere, innovatievere ... tijden van corona. Fredo Schotanus is hoogleraar publieke inkoop aan de Universiteit Utrecht. � ls net ... net aangesteld bijzonder hoogleraar publieke inkoop aan de Universiteit Utrecht had ik in deze column ... Goede voorbeelden van flexibele en creatieve publieke inkoop zijn er ook volop. In zeer korte termijnen ... en apparatuur. Zoek uit of u vaker sociale Publieke inkoop tijdens en na corona 50 | Deal! |

Ambitie in inkoop 2018: Alle hens aan dek!

Deal!
Bijlage: duurzaamheid en contractmanagement. � n de (semi)publieke sector treff en we rela- tief gezien beduidend meer ... hbo-opleiding ge- volgd, terwijl in de industriële sector relatief veel inkopers met een middelbare beroeps- ... vooral aan in de in- dustrie. Respondenten uit die sector maken ook bovengemid- deld melding van verbetering ... juist minder spe- len in industrie, (semi)publieke sector en zorg. Het opvallend- ste verschil is wel ... inkopen veel grotere issues zijn in de (semi)publieke sector dan in de zorg en industrie. Dat geldt ook

Het motto is: vinden, boeien en binden. Over de overspannen arbeidsmarkt voor inkopers

Deal!
private als de publieke sector. De ‘war on talent’ wordt op alle fronten gevoerd en is allerminst van voorbijgaande aard.
Bijlage: geldt voor zowel de private als de pu- blieke sector. De ‘war on talent’ wordt op alle fronten gevoerd ... aanbod. De krapte speelt ook in de (semi)publieke sector. Bij zorgverzekeraar Menzis werken circa 45 ... noodgedwongen, want een groot gemis in de publieke sector is het ontbreken van een opleiding public ... inkooppro- fessionals, zowel in de private als de publieke sector, de komen- de tijd aanzienlijk groter blijft ... Poldervaart ziet, net als haar collega’s in de private sector, de gespannen situatie op de arbeidsmarkt dus

Lokaal en MKB-gericht inkopen bieden niet de beste prijs-kwaliteitsverhouding

Artikel
Onderzoek van Aeves Benefit naar de mate waarin publieke organisaties lokaal en mkb-gericht inkopen.
Bijlage: kwaliteitsverhouding Onderzoek naar de mate waarin publieke organisaties lokaal en mkb-gericht inkopen ... en mkb-gericht inkopen zijn actueel in de publieke sector. De politiek ziet graag dat de lokale mkb’ers ... Hagen (student Haagse Hogeschool) de mate waarin publieke organisaties lokaal en mkb-gericht inkopen. ... 11 ‘’Inkoopprocedure waarbij een publieke organisatie een opdracht voor een uit te voeren ... uitnodigingsbeleid is vaak het werken met groslijsten. Voor publieke organisaties is objectiviteit een belangrijk

'Het is fijn iets terug te doen voor het vak'

Deal!
Bijlage: onbekende van NEVI. Hij was al voorzitter van NEVI Publiek, een nevenfunctie die goed paste bij de diverse ... NEVI faciliteren. Voor be- drijfsleven én publieke sector is het uitermate belangrijk de juiste resources ... tot kunst hebben verheven, maar ook in de publieke sector komen we mooie dingen tegen. Een goed voorbeeld ... natuurlijk altijd een voor- trekker geweest om de publieke sector meer op de kaart te zetten en zelf heb ik ... geen vreemde, ik was al voorzitter van NEVI Publiek, maar in zo’n rol sta je toch op meer afstand.

Mismatch tussen onderwijs en praktijk

Deal!
Bijlage: aandacht besteed in het onderwijs. Mismatch publieke sector Een tweede verontrustend bericht over een mismatch ... de inkoopprofessional kwam recent uit de publieke sector. PIANOo, expertisecentrum voor aanbeste- den ... kan geven, is om de ontwikkelingen in de eigen sector goed te volgen. Uit de Deal!-NEVI Nationale Inkoopenquête ... uiteraard afhan- gen van de sector (vergelijk de private sector met de publieke sector) en het soort werk: vergelijk

ALLE HENS AAN DEK! - Resultaten Deal!-NEVI nationale inkoopenquete 2018

Deal!
Bijlage: duurzaamheid en contractmanagement. � n de (semi)publieke sector treff en we rela- tief gezien beduidend meer ... hbo-opleiding ge- volgd, terwijl in de industriële sector relatief veel inkopers met een middelbare beroeps- ... vooral aan in de in- dustrie. Respondenten uit die sector maken ook bovengemid- deld melding van verbetering ... juist minder spe- len in industrie, (semi)publieke sector en zorg. Het opvallend- ste verschil is wel ... inkopen veel grotere issues zijn in de (semi)publieke sector dan in de zorg en industrie. Dat geldt ook

NEVI-NEN Mondiale handleiding MVI - ISO 20400

Artikel
Bijlage: De richtlijn biedt praktische handvatten voor publieke en private organisaties om het inkoopproces ... worden gebruikt. Wat levert ISO 20400 op? Publieke sector: • Relatie met Sustainable Development Goals ... onderzoeken en haalbaarheid bepalen rondom toepassen van publieke thema’s zoals circulair inkopen, biobased inkopen ... Verantwoord Inkopen voor een betere wereld! Private sector: • Relatie met Sustainable Development Goals ... geschikt voor zowel grote als kleine organisaties, publiek en privaat. Deze richtlij n geeft inzicht, structuur

Werken voor de overheid 2008 - SDU Select Openbaar Bestuur

Artikel
Bijlage: van het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS)? 1 Werken voor de overheid ... donderdag en vrijdag • Bedrijfskunde voor de publieke sector • Voertaal: Nederlands • Start: 22-01-2009 ... 12 december seminar 'Fondsenwerving' Het Public Sector MBA heeft door de jaren heen een omgeving gecreëerd ... binnen (semi) overheden en instellingen. Het Public Sector MBA is volgens bedrijfskundige principes opgezet ... spelen op de eisen die aan organisaties in de publieke sector worden gesteld. De opzet, thematiek en faculteit

Inkoop in Sociaal Domein grote worsteling

Deal!
in de publieke sector. Een operatie waarin inkopers en zorgaanbieders een partijtje vrij worstelen
Bijlage: tot de grootste inkoopoperatie ooit in de publieke sector. Een operatie waarin inkopers en zorgaanbieders ... vooralsnog de grootste inkoopope- ratie ooit in de publieke sector. Gemeenten zoeken of verlaten juist samenwerkingsverbanden ... dingsregelgeving zo strak blijft worden toegepast op een sector die daar volgens hem helemaal niet geschikt voor

Inkoop: quo vadis?

Deal!
boog een groep cpo’s en inkoopmanagers uit de publieke en private sector zich. Hans Hopmans, director
Bijlage: 2020 of daarna uit te tekenen. De verschillen per sector zijn ook groot. Wel werd duidelijk waar de cpo’s ... vaardig- heden, attitude en kennis. In de publieke sector is behoefte aan voorlopers op het gebied van ... aanbestedingsrecht en pro- cesmanagement. In de private sector ligt de nadruk op on- dernemerschap en multidisciplinaire ... genomen worden. 4. Risicomanagement In de publieke sector draait thans ‘alles’ om rechtmatigheid en ... proceskwaliteit. De inkoopschandalen in de (semi)publie- ke sector zetten nog meer druk op dit thema. Pas als aan

Aanbestedingswet gaat weer op de schop

Deal!
Bijlage: fectiveness’, die laten zien dat de kosten per land, per sector en per aanbesteder verschillen. Kosten worden ... Telgen, hoogleraar Inkoopmanagement voor de publieke sector aan de UTwente, onderschrijft dat inzicht ... wijze voorkomen, onderkennen en oplossen. • Publiek-publieke samenwerking: het wetsvoorstel verduidelijkt ... TELGEN, HOOGLERAAR INKOOPMANAGEMENT VOOR DE PUBLIEKE SECTOR AAN DE UNIVERSITEIT TWENTE: ‘Men denkt: als ... eerstefaserechtbank DEAL! MEI 2015 25 SPECIAL PUBLIEKE INKOOP geworden. Het gaat niet over professionaliteit