Er zijn 1680 resultaten gevonden

Samenwerken met start-ups vraagt andere skills en contracten

Deal!
spelen hierin een belangrijke rol. Zij zwengelen innovatie aan, mede doordat zij veel risico kunnen en ... durven nemen. Hoe maak je gebruik van deze kracht van start-ups en welke rol kan inkoop hier vervullen?
Bijlage: MET START-UPS VRAAGT ANDERE SKILLS EN CONTRACTEN GROOT HELPT KLEIN EN KLEIN HELPT GROOT Traditionele ... risico kunnen en durven nemen. Hoe maak je gebruik van deze kracht van start-ups en welke rol kan ... bestaande producten en diensten. Voor radicale innovatie werkt deze aanpak minder goed. En dat komt doordat ... dat ze met ze cocreëren. Onderzoeks- bureaus EIPM en CRG deden gezamenlijk onderzoek naar part- nerships ... grote verschillen in cultuur, met name in snelheid en bereidheid om risi- co’s te nemen. Grote bedrijven

De organisationele ijsberg: zichtbare en onzichtbare organisatie, versie 1.1

Artikel
organisatie zich boven water en een groot deel zich onder water. Bij deze ijsberg zien we dat er een ... verschil is tussen de formele, zichtbare organisatie en de informele, onzichtbare organisatie. De formele ... )persoonlijk en groepsgedrag. Hier vindt als het ware op individueel en/of groepsniveau de vertaling
Bijlage: versie 1.1 De organisationele ijsberg: zichtbare en onzichtbare organisatie Zouden we een organisatie ... een klein deel van de organisatie zich boven water en een groot deel zich onder water. Bij deze ijsberg ... verschil is tussen de formele, zichtbare organisatie en de informele, onzichtbare organisatie. De formele ... van (inter)persoonlijk en groepsgedrag. Hier vindt als het ware op individueel en/of groepsniveau de vertaling ... gevoelens tussen collega’s • relatie tussen baas en medewerkers • status • roddels De informele

De acht principes voor effectief ondernemerschap (Marcum en Smith)

Artikel
Het centrale idee in De 8 eigenschappen voor effectief ondernemerschap van Marcum en ... Smith is dat managers en ondernemers niet moeten vertrouwen op consultants, maar zélf moeten denken
Bijlage: principes voor effectief ondernemerschap (Marcum en Smith) Het centrale idee in De 8 eigenschappen ... effectief ondernemerschap van Marcum en Smith is dat managers en ondernemers niet moeten vertrouwen op ... het ego in de weg. Ze luisteren niet naar anderen en tonen graag hoe slim ze zijn, zeggen de auteurs ... nieuwsgierig zijn en ook hun medewerkers aanzetten tot nieuwsgierigheid. Richt u eerst op de vragen en niet meteen ... tijdelijk even buiten beschouwing, begin bescheiden en naïef aan nieuwe projecten. Neem afstand van de

Strategie bepalen: recource based theorie volgens Hamel en Prahalad

Artikel
kijken’ (omgevingsontwikkelen) en ‘van binnen naar buiten kijken’ (eigen
Bijlage: Strategie bepalen: resource based theorie volgens Hamel en Prahalad Een organisatiestrategie moet zijn gebaseerd ... buiten naar binnen kijken’ (omgevingsontwikkelingen) en ‘van binnen naar buiten kijken’ (eigen kerncompetenties ... uitgewerkt en versterkt. Kerncompetenties zijn combinaties van kennis, vaardigheden en attitudes die ... die elkaar versterken en waarmee een onderneming een uniek voordeel aan zijn afnemers kan bieden. We ... bijvoor- beeld in de vorm van relatiemanagement en serviceactiviteiten. • Productiecompetenties komen

Best Practices Bouw en GWW - Green Deal Circulair Inkopen

Artikel
In de bouwsector en de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW) worden jaarlijks ... grote hoeveelheden materialen en grondstoffen gebruikt. Zo wordt meer dan de helft van alle ... grondstoffen in Nederland toegepast in de bouw. Tijdens de bouw, verbouwing en sloop van gebouwen ontstaan ... . In de bouw en GWW worden jaarlijks 260 miljoen ruwe ... grondstoffen gebruikt. Jaarlijks komt er een hoeveelheid van 23 miljoen bouw- en sloopafval vrij
Bijlage: een groot verschil maken. Circulaire betonketen en multiwaterwerken Hoe kunnen we de betonketen ... circa vijftig sluizen en waterkeringen. Daarover buigen Rijkswaterstaat en drie grote gemeenten zich ... project In dit project onderzoeken Rijkswater­ staat en drie grote gemeenten in welke mate zij grondstofefficiëntie ... het vervangen van vijftig sluizen en waterkeringen tussen 2020 en 2040. In de tweede pilot ontwikkelen ... ontwikkelen de drie grote gemeenten Rotterdam, Utrecht en Amsterdam een gezamenlijke strategie voor grondstof­

Strategische veranderingen in supply management en inkoop - de auteurs Frank Rozemeijer en Finn Wynstra stellen hun boek voor

Artikel
Björn Axelsson, Frank Rozemeijer en Finn Wynstra. De laatste twee auteurs stelden op uitnodiging van ... verschillende disciplines en sectoren vertalen naar de inkoopwereld. Waarom veranderingen doorvoeren op
Bijlage: verandering in supply management en inkoop De auteurs Frank Rozemeijer en Finn Wynstra stellen hun boek ... van de hand van Björn Axelsson, Frank Rozemeijer en Finn Wynstra. De laatste twee auteurs stelden op ... voorhanden zijnde kennis in verschillende disciplines en sectoren vertalen naar de inkoopwereld. Waarom veranderingen ... bedrijven nagaan waar ze staan op het gebied van inkoop en welke ontwikkellngstappen ze nog kunnen nemen. Op ... prijzen van verschillende leveranciers worden bekeken en vergeleken. Bij purchasing coordination, de derde

Machtsbronnen en het opbouwen van de eigen machtspositie

Artikel
of ondersteunend beleid, referentiemacht en het beschikken over communicatieve vaardigheden en politiek gevoel.
Bijlage: ORG-COMP-kre-012-bl versie 1.1 Machtsbronnen en het opbouwen van de eigen machtspositie De belangrijkste ... beleid, referentiemacht en het beschikken over communicatieve vaardigheden en politiek gevoel Manieren ... feiten en deskundigheid, exploreren, de relatie versterken door het ontwikkelen van acceptatie en vertrouwen ... vertrouwen en het beschikken over overtuigingskracht. afbeelding: voorbeelden van kleinerende manipulaties ... effect Effectieve tegenactie Onverzettelijkheid en onaan- tastbaar zelfvertrouwen demonstreren De

Recht: bronnen van recht en rangorde van rechtsbronnen

Artikel
Wanneer partijen het niet met elkaar eens zijn en het ook niet met elkaar eens kunnen worden ... rechtsbronnen te rade gaan. De rechtsbronnen waaruit de rechter kan putten zijn de wet, jurisprudentie, de gewoonte en verdragen.
Bijlage: INP-CON-kre-012-bl.doc versie 1 Recht: bronnen van recht en rangorde van rechtsbronnen Rechtsbronnen Wanneer ... Wanneer partijen het niet met elkaar eens zijn en het ook niet met elkaar eens kunnen worden over de uitvoering ... kan putten zijn de wet, jurisprudentie, de gewoonte en verdragen. Wet De eerste rechtsbron is de wet ... belangrijkste deel van het recht en hierbij staan de begrippen eigendom en overeenkomst centraal. Ook dit ... moderniseert daardoor het recht, zodat regering en parlement de wet niet bij elk geschil hoeven op te

Business en ICT Alignment raakt ook Facility Management

Artikel
. Hardware, netwerken en middleware (software om systemen aan elkaar te ‘knopen’) bestaan steeds meer ... zogenaamde ‘enterprise-systemen’, te denken valt dan aan systemen voor financiën, personeel en organisatie, productieplanning of klantafhandeling.
Bijlage: : 1 van 6 code: SPE-FAC-art-008-bl Business en ICT Alignment raakt ook Facility Management Bron: ... gemeenschappelijke voorziening. Hardware, netwerken en middleware (software om systemen aan elkaar te ‘knopen’) ... valt dan aan systemen voor financiën, personeel en organisatie, productieplanning of klantafhandeling ... zijn op het krachtenspel tussen het ‘bedrijfsdenken’ en ICT waarmee zij dan te maken krijgt. In dit artikel ... met name ingegaan op de kloof tussen business en ICT en hoe die te dichten. Dit krachtenspel wordt ook

Samenwerking met de leverancier en vertrouwen, versie 1.1

Artikel
vertrouwen, vertrouwen gebaseerd op gewenning en affectief vertrouwen.
Bijlage: LEV-PART-kre-026-bl versie 1.1 Samenwerking met de leverancier en vertrouwen Een samenwerkingsrelatie komt niet zo ... cognitief vertrouwen, vertrouwen gebaseerd op gewenning en affectief vertrouwen. Initieel vertrouwen Dit ... Terwijl de één iemand al snel in vertrouwen neemt en dat bijstelt wanneer het tegendeel blijkt, zal de ... van kennis van de andere partij in het algemeen en van zijn capaciteiten. Dit kunnen we ook met betrouw- ... leveren van een goede kwaliteit, op tijd leveren en op tijd betalen. Wanneer je geen kennis hebt van

Effectief leiderschap: situationeel leiderschap volgens Hersey en Blanchard

Artikel
Aan de hand van de dimensies taakgericht en mensgericht leiderschap ontwikkelden Hersey en
Bijlage: leiderschap volgens Hersey en Blanchard Aan de hand van de dimensies taakgericht en mensgericht leiderschap ... leiderschap ontwikkelden Hersey en Blanchard hun situationele leiderschapstheorie. Zij gaan ervan uit dat leiding- ... Onder het taakgerichte aspect verstaan Hersey en Blanchard de mate waarin de leidinggevende aangeeft ... wat er moet gebeuren, hoe dat moet gebeuren en ook waar en wanneer. Bij het relatiegerichte aspect gaat ... persoonlijke belangstelling voor en overleg met die medewerker. Het model van Hersey en Blanchard combineert

Link tussen inkoopportfolio en onderhandelingsstrategie: een beknopt overzicht

Artikel
differentiëren: routineproducten, bottleneckproducten, hefboomproducten en strategische producten.
Bijlage: INP-OH-kre-013-bl versie 1.1 Link tussen inkoopportfolio en onderhandelingsstrategie: een beknopt overzicht ... logistieke complexiteit. z Verbeteren efficiëntie order- en handlingproces. Strategie: z Met veel minder leveranciers ... bestelinfrastructuur. z Ontwerp order-, bestel- en factuurafhandelingsroutines. z Selectie leveranciers ... Bottleneckproducten Doel: z Veiligstellen levering op korte en lange termijn. z Verminderen afbreukrisico’s. ... offertestelling. Activiteiten: z Adequate markt- en leverancierskennis. z Uitnutten substitutiemogelijkheden

Macht en invloed: actietheorie van Parsons, versie 1.1

Artikel
De actietheorie van Parsons stelt dat mensen eigen belangen en doelen hebben en die in de ... arbeidsorganisatie nastreven. Om die belangen en doelen te bereiken, zullen ze coalities sluiten en aan ... alleen het management en kan zeer bepalend zijn voor start, verloop en uitkomsten van ... veranderingsprocessen. Wiens organisatiebeeld is dominant? Wie bepaald de inhoud van de verandering, de aard van de interventies en de inzet van middelen?
Bijlage: code: ORG-VERAM-kre-014-bl versie 1.1 Macht en invloed: actietheorie van Parsons De actietheorie ... eigen belangen en doelen hebben en die in de arbeidsorganisatie nastreven. Om die belangen en doelen te bereiken ... bereiken, zullen ze coalities sluiten en aan machtsvorming doen. Macht is een belangrijke factor in ... dan alleen het management en kan zeer bepalend zijn voor start, verloop en uitkomsten van veranderingsprocessen ... inhoud van de verandering, de aard van de interventies en de inzet van middelen? De actietheorie stelt

Innovatieve samenwerking in de praktijk, succes- en faalfactoren

Artikel
van leveranciers en inkoop bij productontwikkeling. In 1998 is Finn Wynstra gepromoveerd op dit ... onderwerp, op basis van onderzoek in een twintigtal Nederlandse en Zweedse bedrijven. Sinds 1999 deed ... afgestudeerd. In deze tekst bespreken we enkele uitkomsten van hun onderzoeken en de praktische toepassing.
Bijlage: Innovatieve samenwerking in de praktijk, succes- en faalfactoren Sinds 1994 wordt aan de TU Eindhoven ... - onderzoek gedaan naar de rol van leveranciers en inkoop bij productontwikkeling. In 1998 is Finn Wynstra ... basis van onderzoek in een twintigtal Nederlandse en Zweedse bedrijven. Sinds 1999 deed Ferrie van Echtelt ... bespreken we enkele uitkomsten van hun onderzoeken en de praktische toepassing. Is productontwikkeling ... onderneming. Bij een derde is het succes discutabel en bij nog een derde is sprake van een regelrechte

Niet-nakoming van overeenkomsten: afdwingen van nakoming en verhaalsrecht

Artikel
Bijlage: Niet-nakoming van overeenkomsten: afdwingen van nakoming en verhaalsrecht In dit artikel bespreken we de verschillende ... vorderingen. Als een schuldenaar een schuld moet en (al) mag betalen, en hij heeft ook een opeisbare vordering ... beroepen op een weigeringsgrond voor de nakoming en daarmee het effect van de verrekening ontkrachten ... bespreken in dit artikel het conservatoir beslag en het executoriaal beslag. Conservatoir beslag. ... een beslag om te voorkomen dat levering, afgifte en/of verhaal achteraf niet mogelijk blijken te zijn

Bezuinigen op de backoffice met SLA's EN FMIS

Artikel
Door het afsluiten van duidelijke en concrete SLA’s en goede afspraken met leveranciers kan de ... backoffice steeds meer geautomatiseerd worden. En automatiseren betekent besparen!
Bijlage: SPE-FAC-art-007-bl Bezuinigen op de backoffice met SLA’s en FMIS Bron: Facto Magazine, nr. 11, 2004 Auteur(s): ... Door het afsluiten van duidelijke en concrete SLA’s en goede afspraken met leveranciers kan de ... de backoffice steeds meer geautomatiseerd worden. En auto- matiseren betekent besparen! Het is nu ... periode voor het eerst echt praktijkervaring met FMIS en SLA’s opdoen, blijkt dat de relatie tussen deze ... bedrijven de spelregels waar zij en wij aan moeten voldoen bij de bestelling en bezorging van de door ons te

Hoe vertrouwen, commitment en kwaliteit van klantrelaties te bevorderen

Artikel
organisatie en haar dienstverlening. Voor klantloyaliteit is naast vertrouwen tevens het ‘commitment’ van de
Bijlage: IKL-IKL-art-002-bl Hoe vertrouwen, commitment en kwaliteit van klantrelaties te bevorderen Bron: ... ‘vertrouwen’ van de consument in de organisatie en haar dienstverlening. Voor klantloyaliteit is naast ... consumenten { nakomen van beloftes { oprechtheid en eerlijkheid { een correcte afhandeling van klachten ... diverse instrumenten en vaardigheden naar begrippen als commitment, klantrelatie en vertrouwen. De verschillende ... de organisatie Hoe vertrouwen, commitment en kwaliteit van klantrelaties te bevorderen

TU/e - Technische Universiteit Eindhoven

Innovatiepartner
onderzoek doet en onderwijs verzorgt op het gebied van inkoop- en contractmanagement. Daarnaast is hij ... inkoop, uitbesteding en contractmanagement binnen tal van ondernemingen en sectoren. Hij is een ... als bestuursadviseur betrokken bij professionaliserings- en veranderingstrajecten op het gebied van ... veelgevraagd spreker en dagvoorzitter op tal van (internationale) conferenties.   NEVI ... , via de NEVI Research Stichting, en de Technische Universiteit

Macht en invloed: indicatoren van macht, versie 1.1

Artikel
Een goede diagnose van de machtsverhoudingen tussen personen en partijen in een organisatie kan ... , reputaties, vertegenwoordiging in commissies en adviserende en besluitvormende organen. Wanneer alle ... complexer en moeten we nog aanvullende informatie zoeken over de relatieve waarde van de diverse indicatoren.
Bijlage: code: ORG-VERAM-kre-017-bl versie 1.1 Macht en invloed: indicatoren van macht Een goede diagnose ... diagnose van de machtsverhoudingen tussen personen en partijen in een organisatie kan worden verkregen door ... reputaties, vertegenwoordiging in commissies en adviserende en besluitvormende organen. Wanneer alle indicatoren ... twijfel mogelijk. Soms is het beeld wat complexer en moeten we nog aanvullende informatie zoeken over ... de bronnen van macht waarover individuele personen en groepen beschikken. Er zijn vijf belangrijke machtsbronnen:

Macht en invloed: machtsverhoudingen volgens Mastenbroek, versie 1.1

Artikel
relaties (bijvoorbeeld leidinggevende versus onderschikten). Hoog-midden-laag relaties (bijvoorbeeld middenkader versus hoger en lager kader).
Bijlage: code: ORG-VERAM-kre-016-bl versie 1.1 Macht en invloed: machtsverhoudingen volgens Mastenbroek ... Hoog-midden-laag relaties (bijvoorbeeld middenkader versus hoger en lager kader). Gelijk versus gelijk relaties (partijen ... tegenpartij. Gemeenschappelijke belangen worden genegeerd en men is gericht op positieversterking. Het gevolg ... communicatie en verschillen in doelstelling. Dergelijke spanningen zijn kenmerkend in lijn-stafrelaties en tussen ... het vermeerderen van macht en neigen naar prestige, superioriteitsgevoel en manipulatie. Naarmate de

Operationele en strategische voordelen: vendorrating bij Morres Wonen

Artikel
200 miljoen gulden en circa 600 medewerkers. Het zeer brede assortiment bestaat naast meubelen ook ... uit woonaccessoires. De productie- en distributietijd van de goederen is langer dan de tijd die de
Bijlage: van 3 code: AUT-VEND-art-002-bl Operationele en strategische voordelen Vendorrating bij Morres Wonen ... met een jaaromzet van meer dan 200 miljoen gulden en circa 600 medewerkers. Het zeer brede assortiment ... naast meubelen ook uit woonaccessoires. De productie- en distributietijd van de goederen is langer dan de ... is redelijk ambachtelijk georganiseerd. Retailers en fabrikanten werken vaak op basis van traditionele ... informatie uitwisselen over verkoopcijfers en/of toekomstplannen en elkaar geen inzicht geven in de toestand