Er zijn 1680 resultaten gevonden

Niet-nakoming van overeenkomsten: toerekenbaar tekortschieten (wanprestatie)

Artikel
prestatie opeisbaar is en de debiteur niet heeft gepresteerd. Om te kunnen beoordelen of niet, te laat ... en overmacht is dat in het eerste geval de niet-nakoming toe te rekenen is aan de schuldenaar en in
Bijlage: van niet- nakoming als de prestatie opeisbaar is en de debiteur niet heeft gepresteerd. Om te kunnen ... verbonden. Het fundamentele verschil tussen wanprestatie en overmacht is dat in het eerste geval de niet-nakoming ... niet-nakoming toe te rekenen is aan de schuldenaar en in het tweede geval niet. In dit artikel bespreken ... rekenen. Wat is wanprestatie? Aangezien overmacht en wanprestatie naadloos op elkaar aansluiten, kunnen ... opeisbaarheid blijkt veelal uit de verbintenis zelf en anders wordt dit bepaald door de wet (art. 6:38 t/m

7 inleentrends in 2011

Deal!
Bijlage: personeelsplaatje rond te krijgen. De vergrijzing doet zich meer en meer gelden. Gelukkig neemt het aanbod van flexkrachten ... stijgt door de opkomst van ‘het nieuwe werken’. Werk en privé gaan in toenemende mate door elkaar lopen ... ge- ringe groei van het bruto binnenlands product en een aanbod van flexibele krachten dat groter is ... neel zal dit jaar verder toenemen. Zij gaan meer en meer samenwerken in netwerken om de geneugten van ... internationale consolidatie van de grote generieke uitzend- en detache- ringorganisaties zet door. Het aantal kleine

Grip op aanbestedingskosten - column Twan Briels

Deal!
Bijlage: gelijkheden onderzocht om inkoop van dien- sten, werken en leveringen door overheden verder te professio- naliseren ... maar meer belastinggeld naar overheidsopdrachten? En is de aannemer hierbij gebaat? Ik zie dit niet ... stelt dit als schoolvoorbeeld van marktwer- king en tevens als het succes van het huidige aanbestedingsmodel ... vastgelegd in de ARW 2016, gebaseerd op de opdrachtsom en complexiteit van een project. De aanbestedende dienst ... zonder tussentijd- se wijzigingen van de opdracht en/of het aanbestedingstraject. Want aan kostenbeheersing

Ik ben toch zeker Sinterklaas niet…!

Deal!
Bijlage: eervolle vermeldingen op exclusieve walls of fame en persoonlijke bezoeken (zonder wijnpakketje!) om ... aandacht een sterke manier is om re- laties op te bouwen en te laten renderen, wordt beves- tigd door het wetenschappelijk ... opbouwen door een goede vriend voor iemand te zijn en sociaal kapitaal ‘opnemen’ als je in een situatie ... derkerigheid begint met het delen van de eigen kennis en ken- nissen. Dat kan bijvoor- beeld door iemand van ... Twitter, Facebook en LinkedIn maken gebruik van hetzelfde principe, door kennis en kennis- sen te delen

ABC-analyse, versie 1.1

Artikel
Bijlage: artikelen worden ingedeeld in drie categorieën: A, B en C. Daarbij kan worden gekozen voor verschillende ... blijkt in de praktijk in vrijwel alle organisaties en/of inkooppakketten in hoofdlijnen terug te komen ... horizontale as het aantal leveranciers uit (in procenten) en op de verticale as de daarbij behorende cumulatieve ... Er is dus sprake van een paar grote leveranciers, en zeer veel kleine leveranciers. Dit heeft zeker zijn ... gebied van directe inkoopkosten (schaalvergroting) en logistieke kosten (minder leveringen, minder facturen

Een contract ontbinden kán

Deal!
Bijlage: ontstond naar aanleiding van de onenigheid tussen V&D en de verhuurder(s) van de behuizing van het warenhuis ... het nog een aantal jaar duurt voordat verlenging (en wijziging van de voorwaarden) opnieuw aan de orde ... zitten bedrij- ven vast aan onrendabele overeenkomsten en is het naarstig zoeken naar mogelijkheden om afspraken ... de wederpartij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instand- houding van de ... een rechter laten aankomen. Dat is sowieso duur en de uitkomst is onzeker. Maar dat betekent niet dat

From Science: Beste Maxima, …

Deal!
Bijlage: voor uw uitzonderlijke com- municatieve kwaliteiten en daarnaast heeft u bewezen niet te schromen om de ... niet speciaal voor u. Het zijn echte inkopers en die hebben hun keuze om te komen al gemaakt vóórdat ... naar diverse sprekers, deel te nemen aan workshops en de verkiezing van de CPO van het Jaar 2012 bij ... bestaat niet’. Diverse Nederland-experts, critici en journalisten hadden veel kritiek op uw uitspraken ... uitgevoerd, de toekenning heeft een beperkte duur en er is een nieuw logo. Menig inkoopprofessional

Niet-nakoming van overeenkomsten: recht op ontbinding of wijziging als gevolg van onvoorziene omstandigheden

Artikel
, langdurige stakingen, bepaalde technologische ontwikkelingen, en dergelijke.
Bijlage: stakingen, bepaalde technologische ontwikkelingen, en dergelijke. praktijkvoorbeeld Een machinefabriek ... machinefabriek in hun geheel moeten worden geaccepteerd en betaald. De machinefabriek kan zich be- roepen op ... de wederpartij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid een ongewijzigde instandhouding van de ... gewijzigd, waardoor de afweging tussen rechtszekerheid en redelijkheid in handen van de rechter is gelegd

Supplier selection tool

Tool
Bijlage: (Openbaar of Niet-openbaar?) 2. Zijn de selectie- en gunningscriteria vastgesteld? 3. Zijn de gewichten ... aanbestedingsprocedure Kiezen van de aanpak voor selectie en gunning ja nee 1. Wordt de openbare procedure ... rechtermuistoets op de betreffende cel te klikken en vervolgens te kiezen voor 'Hide comment'. Stappenplan ... hebben, haal dan 1 (of meer) dubbele gegadigden weg en onthoud deze voor het eindresultaat. In het eindresultaat ... Start de onderlinge vergelijking van alle gegadigden en maak zo de concordance-index. Dit werkt als volgt:

Niet-nakoming van overeenkomsten: niet-nakoming door de koper

Artikel
Bijlage: niet de benodigde medewerking tot inontvangstneming en is aflevering op een bepaalde dag essentieel (bijvoorbeeld ... reclamerecht Als de verkoper de zaak heeft overgedragen en de eigendomsovergang heeft plaats- gevonden, dan ... de verkoper de eigendomsoverdracht weer ongedaan en kan hij het verkochte als zijn eigendom opeisen. ... haar gevolgen niet rechtvaardigt. • • • En lid 2: voor zover nakoming niet blijvend of tijdelijk ... niet meer in dezelfde staat, hoe herkenbaar ook, en kan dus niet worden teruggevorderd. Slechts het

Duidelijkheid is zekerheid

Deal!
risicovol te noemen. Advocaat Annemarie Bolscher zet de verschillende risico’s op een rij en geeft
Bijlage: Bolscher zet de verschillende risico’s op een rij en geeft advies over hoe deze verkleind zouden kunnen ... eigen algemene voorwaarden erg eenzijdig zijn en de andere contractpartij een kleine partij is. Dit ... verwijst, zijn van toepassing. Hoe kun je dit voorkomen en ervoor zorgen dat toch je eigen voor- waarden van ... daarbij aan de plaats, het lettertype, letterkleur en lettergrootte. • Voeg de eigen algemene voorwaarden ... over afspraken met betrekking tot de samenwerking en deze neer te leggen in een overeenkomst. Hierbij

De koning is dood, leve de koning!

Deal!
Bijlage: woorden “de koning is dood, lang leve de koning”. En iedereen snapte dat dit precies zou zijn wat King ... mooi dus. Maar goed, terug naar ons inkoopdomein en daar ver- wijst de titel naar de aanstaande wisseling ... zowel bij grote multinationals als in het midden- en kleinbedrijf. Bij Philips komt anno 2010 ongeveer ... in ontwikkelingslanden. Bedrijven als Akzo Nobel en DSM zijn op vergelijkbare wijze bezig met het verduurzamen ... van ketenpartners bijna altijd noodzakelijk is. En het spreekt voor zich dat er voor inkoop een schone

Maken van een inkoopportfolio - voorbeeld en stappenplan

Tool
waarschijnlijk nodig hebben? Hoeveel tijd en budget is er voor de analyse? Wie ... gaan meedoen aan de analyse en wie moeten er verder bij worden betrokken ... ?   Stap 2: het ontwerpen en vullen van de matrix De tweede stap bij het werken met de ... gaan gebruiken voor de assen en welke meetmethode we gaan gebruiken. Daarna kunnen we de inkoopmatrix ... de resultaten van een portfolioanalyse is lastig, niet eenduidig en tegelijk doorslaggevend voor het
Bijlage: • Hoeveel tijd en budget is er voor de analyse? • Wie gaan meedoen aan de analyse en wie moeten er verder ... verder bij worden betrokken? Stap 2: het ontwerpen en vullen van de matrix De tweede stap bij het werken ... welke variabelen we gaan gebruiken voor de assen en welke meetmethode we gaan gebruiken. Daarna kunnen ... van een portfolioanalyse is lastig, niet eenduidig en tegelijk doorslaggevend voor het succes van de hele ... strategisch is, hoeft dat niet altijd tot acties te leiden en zeker niet tot altijd dezelfde acties. Stap 4: