Er zijn 1657 resultaten gevonden

Duurovereenkomsten opzeggen: 'maak duidelijke afspraken'

Deal!
Tussen partijen kan onenigheid ontstaan over het opzeggen van duurovereenkomsten. Advocaten Annemarie Bolscher en Eva van Groezen geven tips.
Bijlage: duurover- eenkomsten. Advocaten Annemarie Bolscher en Eva van Groezen geven tips. � n een duurovereenkomst ... duurovereenkomst die was aangegaan voor vijftien jaar en waarin een heldere, redelijke opzegregeling was ... zegbaar. Partijen zijn een looptijd overeengekomen en moeten zich daaraan houden. De rechter kan an- ders ... het heft zo veel mogelijk in eigen hand te houden en duidelijke afspraken te maken over de opzegging

Niet-nakoming van overeenkomsten: toerekenbaar tekortschieten (wanprestatie)

Artikel
prestatie opeisbaar is en de debiteur niet heeft gepresteerd. Om te kunnen beoordelen of niet, te laat ... en overmacht is dat in het eerste geval de niet-nakoming toe te rekenen is aan de schuldenaar en in
Bijlage: van niet- nakoming als de prestatie opeisbaar is en de debiteur niet heeft gepresteerd. Om te kunnen ... verbonden. Het fundamentele verschil tussen wanprestatie en overmacht is dat in het eerste geval de niet-nakoming ... niet-nakoming toe te rekenen is aan de schuldenaar en in het tweede geval niet. In dit artikel bespreken ... rekenen. Wat is wanprestatie? Aangezien overmacht en wanprestatie naadloos op elkaar aansluiten, kunnen ... opeisbaarheid blijkt veelal uit de verbintenis zelf en anders wordt dit bepaald door de wet (art. 6:38 t/m

Juridisering van overheidsinkoop is een schijnprobleem

Deal!
Bijlage: Contract Law & Governance (CPC) van de VU Amsterdam en voorzitter van de Commissie van Aanbestedingsexperts ... het domein van overheidsinkoop meer en meer is gejuri- diseerd en dat die ontwikkeling proble- matisch ... inkopers te zeer en te eenzijdig zijn gefocust op de naleving van de beginse- len en regels van het aanbestedings- ... strijd te handelen. Die angst zou verlammend werken en zorgen dat inkopers niet of onvoldoende bezig zijn ... tussen de doelstellingen van het aanbestedingsrecht en de (mogelijke) doelstellingen van overheidsinkoop

Europees kampioen laadpalen - column Theo de Kort

Deal!
Bijlage: een elektrische aandrijving heeft” 50% moeten zijn en in 2030 moe- ten alle nieuw verkochte auto’s emissieloos ... actieradius van de elektrische auto wordt groter en snel opla- den zal een vlucht nemen. Op dit moment ... elektrische auto’s. Met openbare laadpalen (33.000) en een marktaandeel van 30% is Nederland al Europees ... onderbelicht en zeker veelbelovend. Japanse autobouwers investeren flink in deze technologie en Shell is ... bieden. Verder geloven veel autobouwers in schonere en effi ciëntere be- staande technologie. Zal er in

Ik ben toch zeker Sinterklaas niet…!

Deal!
Bijlage: eervolle vermeldingen op exclusieve walls of fame en persoonlijke bezoeken (zonder wijnpakketje!) om ... aandacht een sterke manier is om re- laties op te bouwen en te laten renderen, wordt beves- tigd door het wetenschappelijk ... opbouwen door een goede vriend voor iemand te zijn en sociaal kapitaal ‘opnemen’ als je in een situatie ... derkerigheid begint met het delen van de eigen kennis en ken- nissen. Dat kan bijvoor- beeld door iemand van ... Twitter, Facebook en LinkedIn maken gebruik van hetzelfde principe, door kennis en kennis- sen te delen

From Science: Beste Maxima, …

Deal!
Bijlage: voor uw uitzonderlijke com- municatieve kwaliteiten en daarnaast heeft u bewezen niet te schromen om de ... niet speciaal voor u. Het zijn echte inkopers en die hebben hun keuze om te komen al gemaakt vóórdat ... naar diverse sprekers, deel te nemen aan workshops en de verkiezing van de CPO van het Jaar 2012 bij ... bestaat niet’. Diverse Nederland-experts, critici en journalisten hadden veel kritiek op uw uitspraken ... uitgevoerd, de toekenning heeft een beperkte duur en er is een nieuw logo. Menig inkoopprofessional

ABC-analyse, versie 1.1

Artikel
Bijlage: artikelen worden ingedeeld in drie categorieën: A, B en C. Daarbij kan worden gekozen voor verschillende ... blijkt in de praktijk in vrijwel alle organisaties en/of inkooppakketten in hoofdlijnen terug te komen ... horizontale as het aantal leveranciers uit (in procenten) en op de verticale as de daarbij behorende cumulatieve ... Er is dus sprake van een paar grote leveranciers, en zeer veel kleine leveranciers. Dit heeft zeker zijn ... gebied van directe inkoopkosten (schaalvergroting) en logistieke kosten (minder leveringen, minder facturen

Inkopen voor een betere wereld - From Science Bart Vos

Deal!
 mee bezig, maar in de praktijk was er toch vooral veel scepsis. En in de wetenschap kreeg het onderwerp al helemaal niet veel aandacht.
Bijlage: tandje bij. Het gaat immers om de toekomst van ons en onze (klein)kinderen” Als onderzoeker heb ik natuurlijk ... uiteindelijk immers om onze leefomgeving, onze toekomst én die van onze (klein)kinderen. Bart Vos is NEVI-hoogleraar ... in de praktijk was er toch vooral veel scepsis. En in de wetenschap kreeg het onderwerp al helemaal ... totaal 37 landen met alle- maal hun eigen inkoopvisies en priori- teiten de deadline voor publicatie te halen ... ondersteunen bij de implementatie, verantwoording en benchmarking van de eigen MVI-activiteiten. Via

7 inleentrends in 2011

Deal!
Bijlage: personeelsplaatje rond te krijgen. De vergrijzing doet zich meer en meer gelden. Gelukkig neemt het aanbod van flexkrachten ... stijgt door de opkomst van ‘het nieuwe werken’. Werk en privé gaan in toenemende mate door elkaar lopen ... ge- ringe groei van het bruto binnenlands product en een aanbod van flexibele krachten dat groter is ... neel zal dit jaar verder toenemen. Zij gaan meer en meer samenwerken in netwerken om de geneugten van ... internationale consolidatie van de grote generieke uitzend- en detache- ringorganisaties zet door. Het aantal kleine

Een contract ontbinden kán

Deal!
Bijlage: ontstond naar aanleiding van de onenigheid tussen V&D en de verhuurder(s) van de behuizing van het warenhuis ... het nog een aantal jaar duurt voordat verlenging (en wijziging van de voorwaarden) opnieuw aan de orde ... zitten bedrij- ven vast aan onrendabele overeenkomsten en is het naarstig zoeken naar mogelijkheden om afspraken ... de wederpartij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instand- houding van de ... een rechter laten aankomen. Dat is sowieso duur en de uitkomst is onzeker. Maar dat betekent niet dat

Niet-nakoming van overeenkomsten: recht op ontbinding of wijziging als gevolg van onvoorziene omstandigheden

Artikel
, langdurige stakingen, bepaalde technologische ontwikkelingen, en dergelijke.
Bijlage: stakingen, bepaalde technologische ontwikkelingen, en dergelijke. praktijkvoorbeeld Een machinefabriek ... machinefabriek in hun geheel moeten worden geaccepteerd en betaald. De machinefabriek kan zich be- roepen op ... de wederpartij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid een ongewijzigde instandhouding van de ... gewijzigd, waardoor de afweging tussen rechtszekerheid en redelijkheid in handen van de rechter is gelegd

Niet-nakoming van overeenkomsten: niet-nakoming door de koper

Artikel
Bijlage: niet de benodigde medewerking tot inontvangstneming en is aflevering op een bepaalde dag essentieel (bijvoorbeeld ... reclamerecht Als de verkoper de zaak heeft overgedragen en de eigendomsovergang heeft plaats- gevonden, dan ... de verkoper de eigendomsoverdracht weer ongedaan en kan hij het verkochte als zijn eigendom opeisen. ... haar gevolgen niet rechtvaardigt. • • • En lid 2: voor zover nakoming niet blijvend of tijdelijk ... niet meer in dezelfde staat, hoe herkenbaar ook, en kan dus niet worden teruggevorderd. Slechts het

De koning is dood, leve de koning!

Deal!
Bijlage: woorden “de koning is dood, lang leve de koning”. En iedereen snapte dat dit precies zou zijn wat King ... mooi dus. Maar goed, terug naar ons inkoopdomein en daar ver- wijst de titel naar de aanstaande wisseling ... zowel bij grote multinationals als in het midden- en kleinbedrijf. Bij Philips komt anno 2010 ongeveer ... in ontwikkelingslanden. Bedrijven als Akzo Nobel en DSM zijn op vergelijkbare wijze bezig met het verduurzamen ... van ketenpartners bijna altijd noodzakelijk is. En het spreekt voor zich dat er voor inkoop een schone

Duidelijkheid is zekerheid

Deal!
risicovol te noemen. Advocaat Annemarie Bolscher zet de verschillende risico’s op een rij en geeft
Bijlage: Bolscher zet de verschillende risico’s op een rij en geeft advies over hoe deze verkleind zouden kunnen ... eigen algemene voorwaarden erg eenzijdig zijn en de andere contractpartij een kleine partij is. Dit ... verwijst, zijn van toepassing. Hoe kun je dit voorkomen en ervoor zorgen dat toch je eigen voor- waarden van ... daarbij aan de plaats, het lettertype, letterkleur en lettergrootte. • Voeg de eigen algemene voorwaarden ... over afspraken met betrekking tot de samenwerking en deze neer te leggen in een overeenkomst. Hierbij