Er zijn 1680 resultaten gevonden

Gunningsmethodieken voor uitzendwerk

Deal!
, Elisabetta Manunza en Jan Telgen analyseren de elementen die dit effect veroorzaken vanuit zowel economisch als juridisch oogpunt.
Bijlage: inwerkingtreding- datum van de Aanbestedingswet 2012 en de Gunningsmethodieken voor uitzendwerk een analyse ... onderzoekers wouter lohmann, elisabetta manunza en jan telgen analyseren de elementen die dit effect ... beste offerte is Gids Proportionaliteit aanbesteed, en vallen juridisch gezien dus onder het oude regime ... elementen die door de onderzoekers zijn geanalyseerd en die alle- maal als effect hebben dat het prijscriterium ... hebben daar- door minder invloed in de gunning. Een en ander is ook weergegeven in een tabel. Financiële

ABC bij KLM Cargo Air Logistics

Artikel
Bijlage: (customization) Met andere woorden: logistiek wordt meer en meer een strategisch wapen in de ogen van onze klanten ... concurrentie is het feit dat de luchtvracht-component op KLM en partners kan worden ingericht op de wensen van de ... unit gesplitst in twee onderdelen, namelijk Sales en Operations. De Sales-organisatie is verantwoordelijk ... de logistieke wensen van de klanten en het onderhandelen over en aanbieden van logistieke oplossingen ... de organisatie ontwikkelt de services vervolgens en implementeert deze in de organisatie zodat het logistieke

Brandstofverbruik als gunningscriterium

Deal!
criterium. Henk Bosch van het Waterschap beschrijft hoe het inkoopteam een procedure en een
Bijlage: selectiecriteria opgenomen voor prijs, kwaliteit en werkelijk energieverbruik. Een test voor het brandstof- ... bedrijven uit om deel te nemen aan de aanbesteding en een prijs te geven. Iedereen heeft bij zo’n aanbesteding ... tussen een offerte van bijvoorbeeld 120.000 euro en een aanbieding van 100.000 euro is door een voordeliger ... wat de deelnemende bedrij- ven kunnen verwachten en hoe ze worden be- oordeeld. Een bedrijf kan dan zelf ... bedrijven aan de gestelde eisen van het Waterschap en die hebben meegedaan aan de praktijkproef. Die bestond

Buyer‐Supplier Relationship Management in the Construction Industry- Jeroen Bemelmans

Onderzoek
Bijlage:   gedecentraliseerd  netwerk  van  leveranciers  en  klanten.  Projecten  binnen  deze  industrie  k ... kunnen worden gezien als tijdelijke organisatievormen tussen en binnen betrokken partijen.  De omvang van de ver ... d van hoofdaannemers in bouwprojecten neemt toe  en  klanteisen  verschuiven  van  een  focus  op  alleen  ... focus  op  criteria  zoals  innovatie,  duurzaamheid  en  snelheid.  Een  andere  ontwikkeling  is  dat  aannemers  ... wordende belang voor aannemers van het samenwerken met en managen van leveranciers.  In het algemeen geldt

Effectieve kostenreductie: een nieuw perspectief

Deal!
Bijlage: methodes om een aanbe- steding in de markt te zetten. En nog veel meer tools om ervoor te zor- gen dat je ... keten als geheel efficiënter en effectiever functioneren en worden waste en rework voorkomen. Ketenefficiency ... de kosten voor administratie, fouten herstellen en ander intern regelwerk te be- perken tot minder dan ... leeuwendeel van de bedrijven zit ver boven de 15 procent. En dan hebben we het nog niet eens over kosten die ... AUTEUR: MIRJAM HULSEBOS KEN JE TOOLBOX Er zijn tools en methodes te over om de directe in- koopprijzen te

Schaliegas verandert de energiemarkt

Deal!
Bijlage: handelen van een contract. Ener- gieleveranciers Essent en Wavin vertelden in Groningen over de uitdaging om ... daarbij minder belangrijk dan sociale vaardigheden en een brede blik. Op 18 april kwamen ruim honderd inkopers ... deze regio, die Groningen, Friesland, Dren- the en de Kop van Noord-Holland omvat, wordt de komende ... zijds de opwekking en verdeling van energie, en anderzijds de ontwikkeling van nieuwe en duurzame energieconcepten ... Die worden tijdens het spuitgieten gesmol- ten en in een matrijs geïnjecteerd, waardoor buisonderdelen

‘Managers die anders gaan lopen, zijn losers’

Deal!
Bijlage: Eilander is de eerste cpo van de rijksoverheid en werkt sinds 2007 aan inkoopprofessionalisering. ... speerpunten en vervolgens goed koers houden. De invoering van categoriemanagement en het opbouwen ... Eilander vindt lef hebben ook een leiderschapskenmerk. En dat geldt niet alleen voor de leider in de cpo ... daar geen vastomlijnd bouwplan aan ten grondslag en het bouwen ging nogal eens gepaard met vallende ... hiervoor genoemde inkoopcentra. “En Siep”, vroeg dagvoorzitter en inkoophoogleraar Jacques Reijniers

Duurovereenkomsten opzeggen: 'maak duidelijke afspraken'

Deal!
Tussen partijen kan onenigheid ontstaan over het opzeggen van duurovereenkomsten. Advocaten Annemarie Bolscher en Eva van Groezen geven tips.
Bijlage: duurover- eenkomsten. Advocaten Annemarie Bolscher en Eva van Groezen geven tips. � n een duurovereenkomst ... duurovereenkomst die was aangegaan voor vijftien jaar en waarin een heldere, redelijke opzegregeling was ... zegbaar. Partijen zijn een looptijd overeengekomen en moeten zich daaraan houden. De rechter kan an- ders ... het heft zo veel mogelijk in eigen hand te houden en duidelijke afspraken te maken over de opzegging

Opdracht binnen, bedrijf failliet

Deal!
mee om? Juristen Suzanne Brackmann en Jiri Sopacua bespreken twee concrete situaties.
Bijlage: Brackmann en Jiri Sopacua bespreken twee concrete situaties. Tekst: suzanne brackmann en Jiri sopacua ... dat hij voldoet aan de gestelde financiële eisen en/of ervaringseisen. De tweede situatie doet zich ... aanbestedende dienst stelt inzake financiële en economische daadkracht en/of die met betrekking tot de technische ... gezonde onderdelen uit de fail- liete boedel overneemt en daarmee de onderne- ming voortzet. Voor een beroep ... zekerheidsstelling van de financiële stabiliteit en continuïteit. Die bedoeling moet zijn vastgelegd

De kleine lettertjes van softwarelicenties

Deal!
Bijlage: Inkopers laten dit dan ook vaak over aan een jurist en/ of de IT-afdeling. Dat is soms ook nodig als de ... Maar het is wel van belang om betrokken te blijven en te zorgen dat aspecten die voor inkoop van belang ... zijn per gebruiker, per computer, per handeling en per mailbox. Het is voor de inkoper uiteraard belangrijk ... prijsdrijvers dien je als inkoper samen met de IT-afdeling en/of commercieel verantwoordelijke bij de afnemer ... in licentievoorwaarden, en die verschillen kunnen een grote operationele en commerciële impact hebben

Europees aanbesteden - hoe bepaal je de aanbestedingssom?

Artikel
bijbehorende leveringen en dienste. Dus ook de materialen die de aanbestedende dienst aan de aannemer
Bijlage: inclusief de waarde van de bijbehorende leveringen en diensten. Dus ook de materialen die de aanbestedende ... waarde van dat perceel minder is dan één miljoen euro en dat perceel bovendien niet meer dan twintig procent ... offertes worden aangevraagd. Raming van diensten en leveringen Bij opdrachten voor leasing, huurkoop ... versie 1.1 afbeelding: waardebepaling leveringen en diensten Looptijd Waardebepaling Vaste looptijd

Inkopen voor een betere wereld - From Science Bart Vos

Deal!
 mee bezig, maar in de praktijk was er toch vooral veel scepsis. En in de wetenschap kreeg het onderwerp al helemaal niet veel aandacht.
Bijlage: tandje bij. Het gaat immers om de toekomst van ons en onze (klein)kinderen” Als onderzoeker heb ik natuurlijk ... uiteindelijk immers om onze leefomgeving, onze toekomst én die van onze (klein)kinderen. Bart Vos is NEVI-hoogleraar ... in de praktijk was er toch vooral veel scepsis. En in de wetenschap kreeg het onderwerp al helemaal ... totaal 37 landen met alle- maal hun eigen inkoopvisies en priori- teiten de deadline voor publicatie te halen ... ondersteunen bij de implementatie, verantwoording en benchmarking van de eigen MVI-activiteiten. Via

Juridisering van overheidsinkoop is een schijnprobleem

Deal!
Bijlage: Contract Law & Governance (CPC) van de VU Amsterdam en voorzitter van de Commissie van Aanbestedingsexperts ... het domein van overheidsinkoop meer en meer is gejuri- diseerd en dat die ontwikkeling proble- matisch ... inkopers te zeer en te eenzijdig zijn gefocust op de naleving van de beginse- len en regels van het aanbestedings- ... strijd te handelen. Die angst zou verlammend werken en zorgen dat inkopers niet of onvoldoende bezig zijn ... tussen de doelstellingen van het aanbestedingsrecht en de (mogelijke) doelstellingen van overheidsinkoop

Europees kampioen laadpalen - column Theo de Kort

Deal!
Bijlage: een elektrische aandrijving heeft” 50% moeten zijn en in 2030 moe- ten alle nieuw verkochte auto’s emissieloos ... actieradius van de elektrische auto wordt groter en snel opla- den zal een vlucht nemen. Op dit moment ... elektrische auto’s. Met openbare laadpalen (33.000) en een marktaandeel van 30% is Nederland al Europees ... onderbelicht en zeker veelbelovend. Japanse autobouwers investeren flink in deze technologie en Shell is ... bieden. Verder geloven veel autobouwers in schonere en effi ciëntere be- staande technologie. Zal er in