Er zijn 1680 resultaten gevonden

Totstandkoming van overeenkomsten: aanbod en aanvaarding

Artikel
Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding daarvan (art. 6:217 BW). Dat roept de ... vraag op wat nu precies een aanbod is, en wat een aanvaarding. En hoe verhouden zich deze termen ... met termen als order, orderbevestiging en bestelling, die in de inkoop gebruikelijk zijn? Is
Bijlage: overeenkomsten: aanbod en aanvaarding Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding daarvan ... vraag op wat nu precies een aanbod is, en wat een aanvaarding. En hoe verhouden zich deze termen met termen ... termen als order, orderbevestiging en bestelling, die in de inkoop gebruikelijk zijn? Is bijvoorbeeld ... een eventuele overeenkomst, de bijkomende rechten en verplichtingen, zoals de plaats van aflevering van ... de zaken, de manier van verpakken, van transport en van betaling, behoeven niet te zijn opgenomen in

Risico's van internationaal inkopen en global sourcing

Artikel
zijn de kwaliteit van de mensen, van hun teamwerk, en de steun van het management. Het is een van de
Bijlage: versie 1.1 Risico’s van internationaal inkopen en global sourcing Global sourcing is niet steeds ... zijn de kwaliteit van de mensen, van hun teamwerk, en de steun van het management. Het is een van de kernopdrachten ... de kansen op de buitenlandse markten worden benut en de risico’s worden beheerst. Hieronder noemen ... beslist niet mogelijk. Bij storingen, spoedorders en wijzigingen in de productie of in de specificatie ... bijzonder hinderlijk worden ervaren. Om deze reden, en vanwege eventuele taalproblemen, zien sommige bedrijven

Zichtbare en verborgen kosten in de tang

Artikel
Als organisaties besluiten tot outsourcing, willen zij hun uitgaven in de hand houden en zich ... beschrijven beslis- en implementatiefactoren en doen aanbevelingen op basis van eigen onderzoek en ervaringen.
Bijlage: tips voor een betere kostenbeheersing Zichtbare en verborgen kosten in de tang Bron: IT beheer, ... outsourcing, willen zij hun uitgaven in de hand houden en zich concentreren op hun core business. In dit artikel ... beschrijven beslis- en implementatiefactoren en doen aanbevelingen op basis van eigen onderzoek en ervaringen ... kostenbeheersing Zichtbare en verborgen kosten in de tang Audrey Breijman en André Faas In toenemende ... ICT-producten en -diensten verweven met de kernactiviteiten van organisaties. Gezien de kosten en inspanningen

Bestelmethoden, hoeveel en wanneer gaan we bestellen?

Artikel
Bij aanvulling van de voorraad zijn er twee kernvragen: hoeveel moeten we bestellen en wanneer
Bijlage: LEV-KETM-kre-008-bl versie 1.1 Bestelmethoden, hoeveel en wanneer gaan we bestellen? Bij aanvulling van de ... zijn er twee kernvragen: hoeveel moeten we bestellen en wanneer moeten we bestellen? Voor de bestelhoeveelheid ... bestelmethode, maar van de mate waarin de werkelijke vraag en levertijd afwijken van de aannames. De praktijk ... bestelsystemen lijken erg op elkaar, bijvoorbeeld het BQ en het sQ systeem. De vier bestelsystemen geven alleen ... werkelijke beslissingcriteria zijn gebaseerd op de taken en bevoegdheden binnen de soorten organisaties. Welke

De Europesse dimensie van overheid en ICT

Artikel
spelen er en hoe zijn die van invloed op overheidsinstellingen? En hoe kunnen overheden zich voorbereiden op Europese ontwikkelingen?
Bijlage: SPE-OVH-art-024-bl De Europese dimensie van overheid en ICT Bron: SDU Select Overheid & ICT, 2009, pp ... Mulder De Europese dimensie van overheid en ICT 24 Kijkend naar de Europesebeleidsagenda zijn ... eerste plaats speelt ICT een belangrijke rol bij wet- en regelgeving van de Europese Commissie. Bekende voorbeelden ... voorbeelden hiervan zijn de Dien- stenrichtlijn en INSPIRE, beide zijn eind 2006 aangenomen. De Dienstenrichtlijn ... zich op een EU-brede harmo- nisatie, ontsluiting en uitwisseling van geo- grafische informatie. Zonder

Zelfreflectie: leercyclus en leerstijlen van Kolb

Artikel
Bijlage: ORG-COMP-kre-023-bl versie 1.1 Zelfreflectie: leercyclus en leerstijlen van Kolb De Amerikaan David A. Kolb ... vorming van abstracte begrippen en generalisaties observaties en reflectie concrete ervaringen ... gedrag door verdieping van eerder vertoond gedrag en door het koppelen van dit gedrag aan de theorie ... vorming van abstracte begrippen en generalisaties observaties en reflectie concrete ervaringen bezinnen ... Het accent ligt bij hem op het concreet ervaren en actief experimenteren. De doener wil zien hoe bruikbaar

Rapporteren en presenteren - visualiseren van informatie

Artikel
Bijlage: code: ORG-COMP-kre-018-bl versie 1.1 Rapporteren en presenteren - visualiseren van informatie Visualisering ... functies vervullen: de attractieve, de affectieve en de cognitieve functie. Illustraties trekken de aandacht ... stemming, en concretiseren de informatie. Lezers kunnen daardoor de inhoud van uw tekst sneller en beter ... beter begrijpen en onthouden. Grafieken Als u cijferinformatie zodanig wilt presenteren dat de lezer ... weergeven. In een staafgrafiek zijn hoge en lage waarden en uitschieters direct zichtbaar. 0 20

Ken- en stuurgetallen Personeelsmanagement 2005/2006

Artikel
Voor u ligt het Berenschot / IntermediairPW ken- en stuurgetallenonderzoek 2005/2006. Alweer de ... in actuele HR-trends en –issues en geven wij relevante benchmarkinformatie waarmee u uw eigen ... waarde voor HR-afdelingen en managers van organisaties als voor HR-dienstverleners, zoals uitzend ... -, werving en selectie en opleidingsbureaus. Zo laat het rapport zien of trends als Shared Services ... Centers, HR-outsourcing, het meetbaar maken van HRM, e-HRM en diversiteitsmanagement niet alleen de
Bijlage: pag.: 1 van 22 code: SPE-FAC-art-022-bl Ken- en stuurgetallen Personeelsmanagement 2005/2006 Ingekorte ... Nijssen, E.J. Commissaris, L.H. Hoeksema KEN- EN STUUR GETAL LEN PERSONEELSMANAGEMENT 2005/2006 ... VERSIE/INKIJKEXEMPLAAR BENCHMARKCIJFERS VOOR BELEID EN STRATEGIE VOORWOORD 5 INLEIDING 7 DEEL 1 Analyses ... Analyses 15 1. Werken aan groei 17 2. Meten, weten en verbeteren 37 3. Transformatie van de HR-afdeling ... Activerend HRM 77 DEEL 2 Tabellen en grafieken 99 A. Markt en strategie 102 B. Samenstelling personeelsbestand

Duurzaam inkopen en milieumanagementsystemen (ISO 14001)

Artikel
Dit informatieblad is bedoeld voor inkoopafdelingen die duurzaam willen inkopen en willen weten
Bijlage: van 8 code: SPE-MVI-art-017-bl Duurzaam inkopen en milieumanagementsystemen (ISO 14001) Bron: SCCM ... Duurzaam inkopen en milieumanagementsystemen (ISO 14001) D uu rz aa m in ko pe n en m ili eu ... eu m an ag em en ts ys te m en (IS O 1 40 01 ) D it in fo rm at ie bl ad is b ed ... du ur za am w ill en in ko pe n en w ill en w et en w at e en IS O 1 40 01 -c ... fi ca at v an e en le ve ra nc ie r da ar bi j k an b et ek en en . D e be la st

Projectfasering, projectbeheersing en beslispunten, versie 1.1

Artikel
te toetsen en bij te sturen. Meestal worden vanaf het eerste initiatief tot en met de afsluiting
Bijlage: versie 1.1 Projectfasering, projectbeheersing en beslispunten Projectfasering Een fasering in ... proces te toetsen en bij te sturen. Meestal worden vanaf het eerste initiatief tot en met de afsluiting ... stand houden Projectbeheersing Tijd, geld en kwaliteit zijn drie aspecten die van wezenlijk belang ... informatie en organisatie. Met informatiebeheersing wordt bedoeld de beheersing van informatie- en communicatiestromen ... beheersing van de wijze waarop een project wordt bestuurd en georganiseerd (ook de interactie met de opdrachtgever

Verschillenanalyse: prijs- en efficiëntieverschillen, versie 1.1

Artikel
verschillenanalyse. Het betreft namelijk de analyse van de veel voorkomende posten loon en materiaal.
Bijlage: Verschillenanalyse: prijs- en efficiëntieverschillen Prijs- en efficiëntieverschillen zijn de aandachtspunten ... namelijk de analyse van de veel voorkomende posten loon en materiaal. De prijsverschillen betreffen het ... verschil tussen de geplande standaardprijzen (Ps) en de feitelijk betaalde prijzen (Pw) per uur of per ... feitelijke prijzen bij de inkoop van grondstoffen en arbeid? Hier wordt niet gedoeld op ‘total cost’, ... totale standaard hoeveelheden in de kostprijs (Qs) en de feitelijk gerealiseerde totale hoeveelheid (Qw)

Nieuwe aanbestedingsrichtlijn voor defensie- en veiligheidsopdrachten

Deal!
Tot voor kort vielen opdrachten op het gebied van defensiemateriaal en veiligheid buiten het
Bijlage: van het niet-Europees aanbeste- den van defensie- en veilig- heidsopdrachten was mo- gelijk op grond van ... drachten op het gebied van wapens, munitie en oorlogsmateriaal, en opdrachten waarbij wezenlijke veiligheidsbelangen ... het geding waren (zoals bestrijding van terrorisme en georganiseerde criminaliteit), buiten de aan- bestedingsprocedures ... overheids- opdrachten op het gebied van defensie en 30 miljard euro voor de aanschaf van nieuw materieel ... Nationale wetgeving Voor het Europees Parlement en de Europese Commissie reden om in 2005 met initiatie-

Waarden en waarde van wetenschappelijk onderzoek

Deal!
Een vorige keer betoogde ik dat wij als onderzoekers de legitimiteit en kwaliteit van ons onderzoek nog beter moeten onderbouwen.
Bijlage: de resultaten Finn Wynstra is hoogleraar Inkoop en Supply Management bij de Rotterdam School of Management ... betoogde ik dat wij als onderzoekers de legitimiteit en kwaliteit van ons onderzoek nog beter moeten onderbouwen ... de vraag of wetenschappers de goede dingen doen en of ze die op de juiste manier doen. Of we de goede ... and dirty) voor inkoopmanagementonderzoek gedaan, en daaruit komt een aardige top 10. Ik was in eerste ... ook actuele thema’s in de praktijk betref- fen, en dus in potentie praktische waarde hebben. Vier van

Het verschil tussen weten en doen

Deal!
De gereedschapskist van de inkoper zit vol theorieën, instrumenten, methoden en technieken, maar ... kloof tussen weten en doen, en bespreekt samen met emeritus hoogleraar Dirk-Jan Kamann de eerste resultaten van dat onderzoek.
Bijlage: ‘(…) want tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren, en ook weemoedigheid, die ... een groot aantal theorieën, methoden, technieken en instrumenten. Maar in de praktijk valt het gebruik ... volgens de theorie en wat ze daadwerkelijk doen. Vaak werd de oorzaak gezocht in sector en grootte van de ... zogeheten knowing-doing gap, de kloof tussen we- ten en doen, een fenomeen dat niet beperkt blijft tot inkoop ... dat wat een inkoper als uitdagingen en oplossingen daarvoor ziet en vooral in de praktijk toepast, wordt

Circulair inkopen: knelpunten, succesfactoren en handvatten

Deal!
inkoopproces. Inkoopconsultant Carmen van Kruisbergen zet knelpunten en succesfactoren op een rij
Bijlage: SSupply Value heeft onderzoek gedaan naar de knelpunten en succesfac-toren bij circulair inkopen. Op basis van ... uitgevoerd op basis van de kwalitatie-ve onderzoeksmethode en heeft plaatsgevonden in de tweede helft van vorig ... basis van hun kennis over de circulaire economie en circulaire inkoop (onder meer Rijks- overheid, PIANOo ... kooptraject ligt de nadruk vooral op het voorbereidende en tactische vlak. Het is belangrijk om in de strategiefase ... draagvlak te creëren bij het management en de interne klant. De visie en ambitie op het gebied van circulair

Bonus of malus: wat werkt en wanneer?

Deal!
hoofddocenten Wendy van der Valk en Kostas Selviaridis deden onderzoek naar de effectiviteit van ... deze instrumenten en geven handreikingen voor het gebruik ervan.Bonus, malus of een combinatie van ... beide worden vaak in contracten gebruikt. Universitair hoofddocenten Wendy van der Valk en Kostas ... Selviaridis deden onderzoek naar de effectiviteit van deze instrumenten en geven handreikingen voor het gebruik ervan.
Bijlage: (Verenigd Koninkrijk) BONUS OF MALUS: WAT WERKT EN WANNEER? Bonus, malus of een combinatie van beide ... Valk en Kostas Selviaridis deden onderzoek naar de effectiviteit van deze instrumenten en geven handreikingen ... handreikingen voor het gebruik ervan. � en bonus wordt doorgaans geacht be- ter te werken dan een malus ... prestatiegericht), belo- ningsstructuren (vaste en/of variabele vergoedingen) en incenti- ves (bonus-malusregelingen) ... het aspect framing, afkomstig uit de cognitieve en sociale psychologie. Simpel gezegd geeft de framing

Aanbesteding van Werken uitgebreid met diensten en leveringen - ProjectNed: van bouwopdrachten naar totaalpakket

Deal!
. Daarnaast faciliteert het samenwerken en contractmanagement. “Wij zullen nooit ten onder gaan aan een eventueel succes van TenderNed.” ... ProjectNed, gestart met aanbestedingen van werken, doet inmiddels ook diensten en leveringen
Bijlage: ijn bouwkundige achtergrond en ervaring als projectmanager, die hem kennis van aanbesteden hadden ... was”, zegt oprichter en directeur Huisinga. “Dat wil zeggen: opdrachtgevers en projectmanagementbureaus ... overtuigen. Het was hoogcon- junctuur, men had het druk en er was maar ProjectNed: van bouwopdrachten ... aanbesteding van Werken uitgebreid Met diensten en leveringen projectned, gestart met aanbestedingen ... ook diensten en leveringen. daarnaast faciliteert het samenwerken en contractmanagement. “wij zullen

Alle aanbestedingen en inschrijvingen op één plek: ‘TenderNed wordt straks dé tool’

Deal!
Na een lange en kostbare aanloop is TenderNed formeel van start gegaan. Het door de overheid
Bijlage: Landbouw en In- novatie en beheerder van TenderNed, had presentator, dagvoorzitter en mediatrainer ... dingen verplichte Tenders Electronic Daily, TED) en andere stukken. Daarvoor moet de aanbestedende dienst ... ja, dan wordt hij lokaal beheerder in TenderNed en kan hij collega’s inschakelen door hun een rol ... gebruikers comfortabel mee door het proces te leiden en ervoor te zorgen dat zij niets vergeten of iets ... AAnbestedingen en inschrijvingen op één plek ‘TenderNed wordt straks dé tool’ Na een lange en kostbare

NEVI-Nyenrode Congres 2014: Inkoop en de kunst van het verleiden

Deal!
hoe je toeleveranciers en interne klanten om je vinger windt.
Bijlage: tien jaar, is op zoek naar een nieuwe uitda- ging en daarom met de directie van Bugaboo in gesprek over ... een volle collegezaal met rond de driehonderd man en vrouw. Organisator NEVI Kring Noordwest weet jaar ... die je zelden ziet op de Nederlandse inkooppodia, en die weten te boeien met sterk inhoudelijke verhalen ... inkoophoogleraar Jacques Reijniers was opnieuw moderator en schetste in zijn in- leiding in vogelvlucht de ontwikkeling ... die nadrukkelijk ook onderwerpen als duurzaamheid en innovatie op z’n bord heeft. “We zijn succesvol