Er zijn 1680 resultaten gevonden

Leveranciersrisico’s inventariseren en beheersen

Deal!
. Risicomanager Ria Anders en inkoopconsultant Pascal Looij laten haarfijn zien hoe Rabobank ... leveranciersrisico’s inventariseerde, classificeerde en welke beheersmaatregelen de bank per risicocategorie neemt.
Bijlage: huidige economische klimaat zijn transparantie van en controle over de waardeketen van groot belang. Zeker ... Gedegen kennis van leveranciers in termen van normen en waarden, personeels- beleid, processen, financiële ... financiële gezondheid, ri- sicoprofiel, kwaliteit en afhankelijkheden is dan ook voorwaarde voor deelname in ... een gezamenlijk perspectief op contractmanagement (de Contractmanage- mentdiamant), met Risico & Compliance ... voor aan- leveranciersrisico’s inventariseren en beheersen dagelijks blijkt hoe slecht organisaties

NEN - Normalisatie en Normen

Innovatiepartner
zijn de in Nederland aanvaarde internationale (ISO, IEC), Europese (EN) en nationale normen (NEN). In ... totaal zijn er 26 beleidscommissies, ruim 500 normcommissies en 177 subcommissies actief met in ... totaal ruim 5.000 normcommissieleden. Een goed beheer van de omvangrijke normencollectie en de ... afstemming tussen nationale, Europese en internationale normcommissies, vereist een zeer goede ... en NEN werken samen aan de richtlijn ISO 20.400 Sustainable Procurement

Contractmanagement vereist kennis over stakeholders

Deal!
Contractmanagement wordt vaak ingericht vanuit inkoop. Mede daardoor is de aansluiting met de
Bijlage: procent op je inkoopkosten kunt besparen. Een contractmanager verdient zichzelf dus met gemak terug. Neem ... Vooral op de inkoop van ICT, energie en facilitaire goederen en diensten valt door con- tractmanagement ... tractmanagement een hoop te verdienen: 13 procent op ICT en energie en zelfs 40 procent op servicecontracten. hot ... voor professioneel contractmanagement dus ijzersterk. De meeste contractmanagers gaan ervan uit dat ... opdracht- gever vaak niet over voldoende kennis beschikt, en er derhalve niet van overtuigd is dat er iets moet

Kloof tussen inkooponderwijs en marktbehoefte

Deal!
Universiteiten en hbo-instellingen leveren nu studenten af die vooral veel boekenwijsheid ... hebben. Het bedrijfsleven is echter vooral op zoek naar inkopers met knowhow en ... specifieke soft skills. Onderzoekers Marlou Stinenbosch en Klaas Stek luiden de alarmklok.
Bijlage: KLOOF TUSSEN INKOOPONDERWIJS EN MARKTBEHOEFTE Universiteiten en hbo-instellingen leveren nu studenten ... inkopers met knowhow en specifieke soft skills. Onderzoekers Marlou Stinenbosch en Klaas Stek luiden ... meebrengt. Het geheel van operati- onele, tactische en strategische inkoop, ofwel purchasing & supply management ... managementfunctie. Knowhow en soft skills Cursussen, trainingen en hbo- en wo-studies zijn over het alge- ... meen goed in staat om expliciete kennis (know-what) en theorieën (know-why) over te brengen. De belangstelling

Horizontale en verticale samenwerking: zin en onzin

Deal!
Horizontale en verticale (inkoop)samenwerking komen steeds meer voor. Beide begrippen maken
Bijlage: Fredo Schotanus en Mark van de Vijver I n dit artikel bespreken we de ver- schillen en overeenkomsten ... overeenkomsten tussen horizontale en verticale samenwer- king aan de hand van een vijftal stel- lingen. We doen dit ... de samenwerking tussen een inkopende organisatie en een leverancier. Met ‘hori- zontale samenwerking’ ... we het gezamenlijk inkopen, inkoopkennis delen en/of -hulpmiddelen delen tussen twee of meer organisaties ... modegrillen, succesfactoren, gezamen- lijke belangen en toepassingsmogelijkheden voor samenwerking. Stelling

Contractmanagement in zorg is van levensbelang

Deal!
hoe contractbeheer en contractmanagement bij Isala klinieken werkt. ... contractmanagement bij Nederlands grootste topklinische ziekenhuis. Godelieve Riezebosch en Robert Kemper leggen uit
Bijlage: recente fraudegevallen van Diederik S., Daan P., en van mijn collega Dirk S., laten zien dat ook de wetenschap ... van verleidingen. Het streven de allerbeste te zijn en een gebrek aan directe, kritische collega’s lijken ... definitief oordeel, maar toch), Cees Verhoeven en andere topsporters en topmanagers die de boel bedonderden ... (naïef?) vertrouwen op de intrinsieke eerlijkheid en oprechtheid van de individuele wetenschapper. Dit ... mensen met slordige bureaus efficiënter werken en dat mensen die veel aan de dood denken meer snoepen

Samen met de business werken aan contractmanagement

Deal!
Consultants Mark Janssen en Titus Kroon zijn betrokken bij het ontwerpen en uitvoeren van ... die zich meer kan profileren op het gebied van contractmanagement.
Bijlage: VVaak beschouwt inkoop contractmanagement als ‘iets van de busi-ness’. Volgens ons zou het vak zich ... moeten herpositioneren en een meer proactieve rol vervullen binnen contractmanagement. Arjan van Weele leerde ... termijn de prestaties en toegevoegde waarde van de leveranciers vastgesteld, geborgd en verbeterd? De inkoper ... zijn schouders op en verwijst naar de business. ‘Daar gebeurt het’, zegt hij dan. En hij voegt er wellicht ... inderdaad wel de beste plek om contract- management (en -beheer) uit te voeren. Dat hangt van de situatie

Stappenplan voor het opzetten van contractbeheer

Tool
te vinden. Het hier vermelde stappenplan kan een leidraad vormen voor het opzetten en ontwikkelen van contractbeheer. ... In de praktijk blijken veel organisaties de invoer of verder uitbouw van contractbeheer lastig
Bijlage: versie 1.1 Stappenplan voor het opzetten van contractbeheer In de praktijk blijken veel organisaties ... organisaties de invoer of verdere uitbouw van contractbeheer lastig te vinden. Het hier vermelde stappenplan kan ... leidraad vormen voor het opzetten en ontwikkelen van contractbeheer. Stap 1: bepaal de nulsituatie ... opzetten van contractbeheer is het vormen van een duidelijk beeld van de huidige stand van zaken en de mate ... mate van ontwikkeling van het contractbeheer. Dit kan eenvoudigweg door het stellen van een aantal, veelal

NIMA - Beroepsvereniging voor professionals in marketing, communicatie en sales

Innovatiepartner
Marketing, opgericht in 1966, is de beroepsvereniging en het exameninstituut op het gebied van ... marketing, communicatie en sales. NIMA ondersteunt professionals binnen die vakgebieden gedurende hun ... loopbaan op het gebied van kennis, professionele vaardigheden, biedt contactmomenten en inspiratie. NIMA ... geeft met examens en certificering duiding aan kennisniveaus en werkervaring. Het doel van NIMA is ... om voor iedere marketeer via verschillende leervormen en op ieder gewenst niveau zijn/haar

Contracten: valkuilen en blunders

Deal!
verzamelden veel voorkomende valkuilen en regelrechte blunders. Voldoende aandacht voor de precontractuele fase is essentieel.
Bijlage: COMPLEXITEIT CONTRACTEN NEEMT TOE CONTRACTEN: VALKUILEN EN BLUNDERS Alles wat met een contract fout kán gaan ... inkooppraktijk. We verzamelden veel voorkomende valkuilen en regelrechte blunders. Voldoende aandacht voor de ... fouten in en strubbelingen met con- tracten (dat zijn schrif- telijke overeenkomsten) is groot en lijkt ... prestatiecontracten gebruik wordt gemaakt en er meer en meer stakeholders bij zijn betrokken. We zien ... (EPC) en design, build, finance, maintain and operate (DBFMO). We bespreken valkuilen, missers en regelrechte

Cocreatie en de kunst van het loslaten

Deal!
box te denken. Op het jaarcongres van de Young Purchasing Professionals waren Nederlandse en Belgische
Bijlage: is bij zijn bedrijf kort- geleden gecentraliseerd en het opbouwen van goede samenwerkingsrelaties met ... in 2009 uit een fusie van Friesland Foods en Campina en was op dat moment te kenschetsen als een optel- ... inkoop geboekt. Cpo na de fusie was eerst Jan Jongsma en daarna Johan Keerberg, die daarvoor bij het Amerikaanse ... ledig kunnen richten op het bewerken van de markt en zich daarbij ondersteund weten door inkoop”, vertelde ... balancing act tussen prijs, kwaliteit, duurzaamheid en in- novatie. Naar eigen zeggen hoopt zijn bedrijf

Wilgenrijk en Royal HaskoningDHV omarmen BVP

Deal!
Bijlage: opdrachtgevers als Rijkswaterstaat biedt nu ook gebieds- en projectontwikkelaar Wilgen- rijk opdrachtnemers meer ... kernteam van Wilgenrijk en introduceer- de daar de BVP-methode. Samen met collega en Best Value-adviseur ... bouwpro- jecten en infrastructurele projecten besteedt hij als opdrachtgever tijd en aandacht aan het ... doelstellingen. Ook BVP valt of staat bij Wilgenrijk en Royal HaskoningDHV omarmen BVP Expertise van opdrachtnemers ... gedachten over gaan. tekst: Jenny Westra voorbereiding en uitvoering. Els Le Large: “BVP is een prima benadering

Marketing en communicatie langs de meetlat

Deal!
betekenisvol als inkopers willen zijn, zijn zij voor marketing- en communicatieafdelingen maar zelden. Deze ... uitdagingen voor inkopers zijn het bewijzen van de toegevoegde waarde en het meetbaar maken van wat wordt ingekocht.
Bijlage: moeizaam voet aan de grond krijgen bij marke- ting- en communicatieaf- delingen (MarCom), is omdat inkopers ... leveranciers en de leveranciersre- laties. Om het belang van de relatie tussen MarCom-afdelingen en hun leveranciers ... medewerkers meten nauwelijks op resultaat of effect, en al helemaal niet op leveranciersprestaties. Vooral ... MarCom-resultaten en -effecten nu eenmaal lastig, tijdrovend, arbeidsintensief en kostbaar. Uit kwalitatief ... dat slechts een handvol hierin kan ondersteunen en dat zij dit in de prak- tijk voor hun klanten maar

Aanbesteding kan snel en zonder juridische hobbels

Deal!
Bijlage: heeft Amersfoort het vervangen van de telefonie en netwerkinfrastructuur binnen de gehele gemeen- telijke ... met geselecteerde aanbieders tot de specificaties en de oplossing komt. In een aantal rondes wordt gesproken ... dige situatie, wat de wensen van de gemeen- te zijn en wat de aanbieders kunnen bieden. Een aanbesteding ... inschrijven. De dialoog tussen de aanbestedende partij en de aan- bieders zorgt voor synergie, zodat er aanbie- ... om met mini- maal drie (dat aantal is verplicht) en maxi- maal vijf aanbieders de gespreksrondes in te

ISMC in teken van duurzaamheid en samenwerking

Deal!
Het afgelopen International Supply Management Congress (ISMC), gehouden op 15 en 16 december in ... de RAI, was sterk gericht op duurzaamheid. Hoe is volledige duurzaamheid te bereiken en wie moeten
Bijlage: januari/februari 2012 Congres Door Rosa de Buisonjé en Koos Plegt E r is geen thema waarbij samen- werking ... grootste uitda- gingen samen: “Het water, het voedsel en de energie raakt op, terwijl het klimaat drastisch ... bedrijven gaan gedragen en simpelweg inves- teren. “Maximaliseer de winst van je bedrijf en verbeter tegelijkertijd ... oplossingen leidde. Het consumentenvertrouwen in en de geloofwaardigheid van het bedrijfsleven is de ... De docent stelt hier- voor als eis dat de ngo’s en overheden intensief gaan samenwerken. Combinatie

Wetenschap en praktijk komen samen op IPSERA

Deal!
Bijlage: Univer- siteit gastheer was. Na Maastricht in 2011 en Enschede in 2002 was het de derde keer in 24 jaar ... 130 papers. Hiervan waren er 22 competitive papers en 106 papers werden gepresenteerd als working paper ... die hun onderzoeksvoor- stel willen laten toetsen en de educators’ conference waarin ge- durende een halve ... derland Feng Fang, Frank Steller, Wiebe Witteveen en Max Boodie hun onderzoeksvoorstellen. De startende ... Robert Suurmond en Fabian Nullmeier wa- ren bij de workshop aanwezig als discussants en Erik van Raaij

Opleiden en oplijnen

Deal!
Eens per jaar komen alle Nederlandstalige onderzoekers en docenten op het terrein van inkoop- en ... congressen, NEVI-bijeenkomsten en trainingen, maar eens per jaar bespreken en becommentariëren we de ... contacten die wij als Nederlands inkoopwetenschappers met elkaar en met het werkveld hebben. Dit tref je
Bijlage: Nederlandstalige onderzoekers en docenten op het terrein van inkoop- en leveranciers- management samen ... congressen, NEVI-bijeenkomsten en trainingen, maar eens per jaar bespreken en becommentariëren we de ontwikkelingen ... wij als Nederlands inkoopwetenschappers met elkaar en met het werkveld hebben. Dit tref je niet in alle ... hebben we het beschikbare inkooponderwijs op hbo- en wo-niveau de revue laten passeren. Het zal de meesten ... studenten in Nederland een inkoopvak op bachelor- niveau, en ongeveer 400 studenten doen dat op masterniveau

En de winnaar is …

Deal!
wereldwijd te bedienen met technologisch hoogwaardige producten en bijbehorende dienstverlening. De leden van
Bijlage: landschap; het staat voor Drive, Samenwerking en Ambitie Bart Vos is NEVI-hoogleraar Inkoopmanagement ... bedienen met technologisch hoogwaardige producten en bijbehorende dienstverlening. De leden van het ... innovatieve aanbesteden van schoonmaakwerkzaamheden, en ING Verzekeringen werd eerste in de categorie ... inkooporganisatie uit het voormalige moederbedrijf (ING) en het inrichten van een eigen centrale inkoopfunc- ... (DSA-jurylid van het eerste uur) en Erik de Bruine (DSA-jurylid en sinds mei 2012 algemeen directeur

Timemanagement - logboekanalyse en Eisenhowerschema

Artikel
beschikking om uw taken uit te voeren. Deze beperking leidt ertoe dat u keuzes moet maken en prioriteiten
Bijlage: versie 1.1 Time management - logboekanalyse en Eisenhowerschema Tijd is een schaars goed. U heeft ... Deze beperking leidt ertoe dat u keuzes moet maken en prioriteiten moet stellen. Time management is bedoeld ... onderscheid tussen effectiviteit en efficiëntie van belang. Om efficiënt én effectief te kunnen werken, moet ... beschikking heeft en anderzijds wat werkelijk belangrijk is. Om de vraag wat belangrijk is en wat prioriteit ... logboekanalyse en het onderscheid tussen belangrijk en urgent. Logboekanalyse Meten is weten en kennis