Risico-overgang

Wie draagt wanneer het risico van het tenietgaan of de achteruitgang van de zaken door een oorzaak die de verkoper niet kan worden toegerekend? Drie mogelijke tijdstippen voor risico-overgang zijn: (1) het tijdstip van het sluiten van de koop; (2) het moment waarop de zaken zijn afgeleverd, dus het tijdstip waarop de koper de zaken in zijn macht heeft gekregen; (3) het moment waarop de koper eigenaar is geworden. Als de partijen zelf het moment niet bepalen, dan geldt de regeling van art. 7:10 BW: risico-overgang bij aflevering.