Raad van commissarissen

Het toezichthoudende orgaan van naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. Deze raad heeft als taak het houden van toezicht op het beleid van de raad van bestuur (zie aldaar) en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de ondernemingen die daaraan verbonden zijn. De term raad van commissarissen wordt eveneens gebruikt voor een toezichthoudend orgaan in een stichting of een vereniging.