Publicatie van gunning

Een publicatie bij Europees aanbesteden. Na het plaatsen van een opdracht heeft de aanbestedende dienst de verplichting een aankondiging van de gunning van de opdracht te publiceren. Deze aankondiging bevat informatie over degene aan wie de opdracht is gegund, tegen welke prijs, de gevolgde procedure en het aantal ontvangen offertes.