Procedure van gunning via onderhandelen zonder voorafgaande bekendmaking

Een procedure bij Europees aanbesteden. In deze procedure gaat de aanbestedende dienst rechtstreeks met de uitgekozen gegadigde(n) in onderhandeling over de contractuele voorwaarden zonder de opdracht vooraf aan te kondigen. Deze procedure mag alleen in uitzonderingsgevallen worden toegepast.