Onvoorziene omstandigheden

Een bijzondere vorm van de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid is geregeld in art. 6:258 lid 1 BW. Krachtens deze wettelijke bepaling kan de rechter op verzoek van een van de contractpartijen de gevolgen van de overeenkomst wijzigen of deze geheel of gedeeltelijk ontbinden wegens onvoorziene omstandigheden. Met onvoorziene omstandigheden worden bedoeld: omstandigheden die gelegen zijn in de toekomst en die de partijen niet in hun contract hebben geregeld.