Onderaanneming (beding)

Het is verstandig overeen te komen dat uw leverancier zijn rechten en plichten niet aan anderen overdraagt zonder uw toestemming, waaraan u zonodig nog nadere voorwaarden kunt verbinden. In het geval dat u werkzaamheden aanbesteedt, kunt u bedingen dat uw aannemer geen onderaannemers mag inschakelen zonder uw voorafgaande instemming. Op die manier kunt u controle uitoefenen op keuze, kwaliteit en betrouwbaarheid van eventuele onderaannemers.