Levering constitutum possessorium

Bezitsverschaffing waarbij de vervreemder houder voor de verkrijger wordt (bezitter wordt houder). Zie ook bezitsverschaffing.