Jaarverslag

Een extern verslag dat een getrouw beeld geeft van de toestand op de balansdatum en de gang van zaken gedurende het boekjaar van de rechtspersoon. Een jaarverslag bestaat uit een directieverslag, de jaarrekening (balans, winst- en verliesrekening en toelichting) en overige gegevens. De wet bepaalt de welke gegevens openbaar gemaakt moeten worden.