Herwaarderingsreserve

Wettelijk verplichte reserve wanneer een onderneming kiest voor een waarderingsstelsel van vervangingswaarde. Het verschil van de vervangingswaarde en de historische aanschaffingsprijs moet als reserve bij de passiva worden opgenomen.