Feitelijke preferente schuldeiser

Bij faillissement: schuldeiser met een voorrangspositie zonder dat hij separatist of preferent schuldeiser is. Zie ook separatist en preferent schuldeiser.