Externe kwaliteitsaudit

Audit die wordt gehouden bij toe­leveranciers. Deze externe audit noe­men we ook wel de tweede partij audit. Hier is wel sprake van mogelijke belangen­verstrengeling. De audit dient wel zoveel mogelijk ‘onaf­hanke­­lijk’ te zijn. Er wordt alleen beoordeeld of de gemaakte afspraken worden nagekomen. Zie ook kwaliteitsaudit.