Deskresearch

Het verzamelen, analyseren en interpreteren van gegevens uit algemene bronnen zoals bijvoorbeeld internet of tijdschriften. Letterlijk betekent deskresearch ‘onderzoek dat achter het bureau kan geschieden’.