Current ratio

Een kengetal met betrekking tot de liquiditeit van een bedrijf: vlottende activa gedeeld door kort vreemd vermogen. Zie liquiditeit, zie ook balans.