Bestuursorganen

Organen die belast zijn met de uitvoering van wetten.