Authentieke akte

Akte die in de wettelijk voorgeschreven vorm door of ten overstaan van een daartoe bevoegd openbaar ambtenaar, bijvoorbeeld een notaris, is opgemaakt.