Activa

De bezittingen van een bedrijf. De activa staan in de balans aan de debetkant vermeld. De activa zijn te verdelen in vaste activa (materieel, immaterieel en financieel) en vlottende activa (voorraden en liquide activa). Zie ook balans.